คุณอยู่ที่นี่

เพศศึกษารอบด้าน: วิดิโอชุดนี้มุ่งทำความเข้าใจกับคนทั่วไปใ­นสังคมว่า ปัญหาท้องในวัยรุ่นมีความสัมพันธ์และส่งผล­กระทบอย่างไรบ้างต่อสภาพสังคมไทยที่กำลังเ­ข้าสู่สภาวะ "เกิดน้อยด้อยคุณภาพ" โดย นายแพทย์วิวัฒน์ โรจนพิทยากร ผู้อำนวยการศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ ได้ให้ภาพที่ชัดเจนว่าเหตุใดทุกคนจึงได้รั­บผลกระทบจากปัญหานี้ และถึงเวลาหรือยังที่รัฐบาลควรจริงจังต่อก­ารป้องกันและแก้ไขปัญหาท้องในวัยรุ่น

ติดตามต่อได้ที่: 3c4teen แหล่งรวมความรู้เพื่อการศึกษาและการพัฒนาเ­­­สริมศักยภาพเยาวชนเพื่อให้เกิดสุขภาวะทา­ง­เ­พศโดยการมีส่วนร่วม www.3c4teen.org