Ensuring rights and choices for all

Stay Connected

News

1 มิถุนายน 2020

ข่าวประชาสัมพันธ์: ไทย – ผู้บุกเบิกและผู้นำด้านประชากรและการพัฒนาของโลก

ข่าวประชาสัมพันธ์ ไทย – ผู้บุกเบิกและผู้นำด้านประชากรและการพัฒนาของโลก           1 มิถุนายน 2563 -- ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ก้าวล้ำและเป็นผู้นำในการบรรลุเป้าหมายของประชากรและการพัฒนาในช่วง 25 ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่ได้รับการรับรองแผนปฏิบัติการของการประชุมระหว่างประเทศด้านประชากรและการพัฒนา (ICPD) ร่วมกับรัฐบาลอีก 178 แห่ง

I am Generation Equality: ร่วมกันเพื่อบรรลุโลกที่มีความเท่าเทียมกันทางเพศ

8 มีนาคม 2020

I am Generation Equality: ร่วมกันเพื่อบรรลุโลกที่มีความเท่าเทียมกันทางเพศ

วันสตรีสากลนี้เราเฉลิมฉลองที่มีนักรณรงค์ที่ทำให้เกิดเส้นทางแห่งความเท่าเทียมกันทางเพศ วันนี้ เมื่อเรามองไปที่นักเคลื่อนไหวรุ่นใหม่ พวกเขาคือผู้หญิงที่สร้างวิสัยทัศน์เพื่ออนาคตที่ดีกว่าสำหรับคนทุกเพศ ความคืบหน้าในการยุติความรุนแรง ในการเรียกร้องให้ยุติอคติและการเลือกปฏิบัติ

1 พฤศจิกายน 2019

ความมุ่งมั่นของประเทศไทยด้านประชากรและการพัฒนาในวาระการครบรอบ 25 ปี ICPD

ในช่วง 25 ปีที่ผ่านมาความคืบหน้าของไทยต่อข้อผูกพันด้านประชากรและการพัฒนาภายใต้กรอบการประชุมระหว่างประเทศเรื่องประชากรและการพัฒนาหรือ ICPD นั้นโดดเด่น สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

Social Updates