Ensuring rights and choices for all

Stay Connected

News

11 กรกฎาคม 2021

สาส์นวันประชากรโลก: การระบาดใหญ่ของโควิด-19 อาจส่งผลกระทบอย่างถาวรต่อประชากร

สาส์นวันประชากรโลก โดยดร.นาตาเลีย คาเน็ม ผู้อำนวยการ UNFPA กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ Video of Executive Director Dr. Natalia Kanem’s Message on World Population Day สำหรับบางคน โรคระบาดนี้ทำให้ต้องเลื่อนการมีบุตร ในขณะที่สำหรับคนอื่นๆ ภาวะชะงักงันทางด้านสาธารณสุขกลับทำให้เกิดการตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจ   

Bodily autonomy

20 พฤษภาคม 2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ - ความมีอิสระในร่างกาย สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้หญิงและเด็กหญิงในประเทศไทยและทั่วโลก

ข่าวประชาสัมพันธ์   ความมีอิสระในร่างกาย สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้หญิงและเด็กหญิงในประเทศไทยและทั่วโลก   รายงานฉบับสำคัญของกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาตินี้คือการรณรงค์เพื่อเรียกร้องให้ประเทศและสังคมต่างๆ ได้เสริมสร้างสิทธิและทางเลือกสำหรับทุกคน  ประเทศไทยได้แสดงถึงกลไกแบบบูรณาการในการรักษาความมีอิสระในร่างกาย (Bodily autonomy)

5 พฤษภาคม 2021

เชื่อมั่นในผลการศึกษา – ร่วมกันลงทุนสร้างศักยภาพพยาบาลผดุงครรภ์

แถลงการณ์โดย ดร. นาตาเลีย คาเนม ผู้อำนวยการบริหาร UNFPA เนื่องในวันผดุงครรภ์สากล วันที่ 5 พฤษภาคม 2564   ทุกๆ วัน ณ ที่ต่างๆ บนโลกใบนี้ ผดุงครรภ์และพยาบาลผดุงครรภ์ทำหน้าที่ช่วยชีวิตผู้หญิงและทารกแรกเกิด รวมทั้งช่วยสนับสนุนส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนทั้งหมด   พวกเขาสมควรได้รับความเคารพและขอบคุณจากพวกเรา

Social Updates