Published on: 12/07/2016

เมื่อพูดถึงปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ข้อมูลที่มักไม่ปรากฏหรือไม่ค่อยถูกพูดถึงคือ วัยรุ่นชายหรือผู้ชายที่พ่อของเด็กที่เกิดจากแม่วัยใสนั้น มีส่วนร่วมในการเลี้ยงดูลูกอย่างไร ทั้งที่เป็นข้อมูลสำคัญที่อาจนำไปสู่การป้องกันหรือแก้ปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่นได้อย่างรอบด้าน ซึ่งปัจจัยวัฒนธรรมทางเพศในสังคมไทยถูกมองว่ามีส่วนสำคัญที่ทำให้พ่อเด็กไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในลูกที่เกิดจากแม่วัยใส นี่เป็นสาเหตุที่ UNFPA หรือ กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติผลักดันให้มีการออกพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 เพื่อสนับสนุนให้วัยรุ่นทุกคน ทุกเพศ เรียนรู้ ได้รับ และเคาราพสิทธิที่เกี่ยวกับเรื่องเพศวิถีและอนามัยการเจริญพันธุ์ของตนเองและผู้อื่น ตามมาตรา 5 ของ พ.ร.บ. ที่กำหนดว่า

“วัยรุ่นมีสิทธิตัดสินใจด้วยตนเอง และมีสิทธิได้รับข้อมูลข่าวสารและความรู้ ได้รับการบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ ได้รับการรักษาความลับและความเป็นส่วนตัว ได้รับการจัดสวัสดิการสังคม อย่างเสมอภาคและไม่ถูกเลือกปฏิบัติ และได้รับสิทธิอื่นใดที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ตามพระราชบัญญัตินี้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ”

อย่างไรก็ตาม การที่จะให้วัยรุ่นมีสิทธิดังกล่าว กฎหมายอย่างเดียวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมเรื่องเพศในสังคมได้ UNFPA หรือ กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติขอเชิญชวนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างการพูดคุยเพื่อนำไปสู่วัฒนธรรมเรื่องเพศในมิติใหม่ที่ไม่ได้เป็นสองมาตรฐานระหว่างเพศต่างๆ

ติดตามอ่านรายละเอียดเรื่องสิทธิต่างๆ ที่แม่วัยรุ่นต้องได้รับตามที่ พ.ร.บ.กำหนด ได้ ที่นี่

อินโฟกราฟิคสรุปสาระสำคัญของพ.ร.บ. ได้ ที่นี่

Watch this video with English subtitle here.