คุณอยู่ที่นี่

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยในช่วงสิบห้าปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2545 วัยรุ่นหญิงอายุต่ำกว่า 19 ปีจำนวน 32 คนจากทุก ๆ 1,000 คนตั้งครรภ์อย่างน้อยหนึ่งครั้ง ในพ.ศ. 2557 จำนวนนี้เพิ่มขึ้นเป็น 53 จากทุก ๆ 1,000 คนของวัยรุ่นหญิง ทั้งนี้ ประเทศไทยได้ตราพระราชบัญญัติการป้องกันและการแก้ไขการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น ณ พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นกรอบทางกฎหมายใหม่ในการประสานความพยายามระดับประเทศในการให้สิทธิด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์แก่วัยรุ่นทุกคนในประเทศไทย UNFPA ประเทศไทยสนับสนุนวัยรุ่นในการแสดงความเห็นในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่เกี่ยวกับสิทธิฯ ดังกล่าว อ่านเพิ่มเติมได้ ที่นี่