คุณอยู่ที่นี่

นับตั้งแต่การประชุมนานาชาติว่าด้วยเรื่องประชากรและการพัฒนา (International Conference on Population and Development : ICPD) เมื่อ 25 ปีก่อน ประเทศไทยได้ผ่านประสบการณ์ความเปลี่ยนแปลงทางประชากรมาอย่างโดดเด่น อายุคาดเฉลี่ย (life expectancy) เพิ่มสูงขึ้น ภาวะเจริญพันธุ์ลดลงต่ำกว่าระดับการทดแทนประชากร (replacement level) โดยมีจำนวนเด็กเกิดใหม่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ สัดส่วนประชากรวัยทำงานจึงเพิ่มสูง อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันทั้งสัดส่วนและจำนวนคนวัยทำงานกลับเริ่มลดลงอีก ขณะที่ประชากรเริ่มก้าวสู่ภาวะสูงอายุอย่างรวดเร็ว ความเปลี่ยนแปลงทางประชากรดังกล่าวนำมาซึ่งทั้งความท้าทายและโอกาสต่อประเทศไทย ติดตามดูความสำเร็จของประเทศไทยด้านประชากรและการพัฒนา 3 ด้าน คือ 

  • ระบบสาธารณสุขไทยแข็งแกร่ง การริเริ่มหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าซึ่งเป็นที่ชื่นชมของหลายประเทศ
  • อัตรากรเสียชีวิตของมารดาที่ลดลง และ 
  • การเข้าถึงการคุมกำเนินสมัยใหม่ที่มากกว่าร้อยละ 80