News

News

16 August 2018
Press Release
ข่าวประชาสัมพันธ์ กระทรวงการต่างประเทศและกองทุนประชากรแห่งสหประชาติร่วมจัดกิจกรรม TICA Connect ครั้งที่ 4 ‘The 4th TICA Connect: Five Decades of Thailand and UNFPA partnership: Advancing towards... Read more
11 July 2018
Statement
  การวางแผนครอบครัวคือสิทธิมนุษยชน   สาส์นวันประชากรโลก  โดย ดร. นาตาเลีย คาเนม ผู้อำนวยการบริหาร กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA)   11 กรกฎาคม 2561   ***   เมื่อ 50 ปีที่ผ่านมา ในวันที่ 13... Read more
25 May 2018
News
นางนาตาเลีย คาเนม ผู้อำนวยการบริหารกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (United Nations Population Fund – UNFPA) และรองเลขาธิการสหประชาชาติ ได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสที่นางคาเนมเดินทางเยือนประเทศไทย
  เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 นางนาตาเลีย คาเนม ผู้อำนวยการบริหารกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (United Nations Population Fund – UNFPA) และรองเลขาธิการสหประชาชาติ ได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับนายดอน... Read more
17 January 2018
News
การหารือระหว่างกองทุนประชากรสหประชาชาติประจำประเทศไทยและกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
    วันนี้คุณมาร์เซลา ซัวโซ ผู้อำนวยการกองทุนประชากรสหประชาชาติประจำประเทศไทยได้เข้าพบคุณไพศาล หรูพาณิชย์กิจ รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ณ... Read more
25 November 2017
Statement
แถลงการณ์จาก ดร. นาตาเลีย คาเนม ผู้อำนวยการบริหารกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติเนื่องในโอกาสวันสากลเพื่อขจัดความรุนแรงต่อสตรี   25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... Read more
24 November 2017
News
  โครงการความร่วมมือไตรภาคีแบบใต้-ใต้ระหว่างไทย-UNFPA-สปป.ลาวด้านสุขภาพมารดา (South-South and Triangular Cooperation on Safe Motherhood)   เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 UNFPA (United Nations... Read more
15 November 2017
News
หน่วยงานภาคีและ UNFPA ร่วมหารือพัฒนาระบบฐานข้อมูลอนามัยการเจริญพันธุ์
  เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 กรมอนามัยร่วมกับกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติได้จัดการประชุมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอนามัยการเจริญพันธุ์ขึ้นที่ห้องประชุมกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข... Read more
17 October 2017
Press Release
รายงานสถานการณ์ประชากรโลก ปี 2560 “โลกที่แตกแยก – สถานการณ์สิทธิและสุขภาวะทางเพศในยุคของความไม่เท่าเทียม”
รายงานสถานการณ์ประชากรโลก ปี 2560   รายงานสถานการณ์ประชากรโลกฉบับล่าสุดของ UNFPA... Read more
17 October 2017
Statement
ดร. นาตาเลีย คาเนม  ผู้อำนวยการบริหาร UNFPA กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ
ดร. นาตาเลีย คาเนม ผู้อำนวยการบริหาร UNFPA กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ รายงานสถานการณประชากรโลก 2560 “โลกที่แตกแยก – สถานการณ์สิทธิและสุขภาวะทางเพศ ในยุคของความไม่เท่าเทียมกัน”   ณ กรุงลอนดอน... Read more
17 October 2017
News
รายงานสถานการณประชากรโลก 2560 “โลกที่แตกแยก – สถานการณ์สิทธิและสุขภาวะทางเพศ ในยุคของความไม่เท่าเทียม”
UNFPA กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ เปิดตัวรายงานสถานการณประชากรโลก 2560 “โลกที่แตกแยก – สถานการณ์สิทธิและสุขภาวะทางเพศในยุคของความไม่เท่าเทียม” อ่านรายงานฉบับเต็ม (ภ.อังกฤษ) ได้ ที่นี่ ... Read more

Pages