คุณอยู่ที่นี่

วันประชากรโลก 2562 เน้นการทำตามสัญญาที่ประชาคมโลกให้ไว้ในการประชุมนานาชาติเรื่องการพัฒนาและประชากร (ICPD - International Conference on Population and Development) ที่มุ่งให้ "ทุกคนการเข้าถึงสิทธิและทางเลือกเรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริง"

ติดตามรายงานนี้โดย Thai PBS World ที่สนับสนุนความสำคัญของการที่ให้เยาวชนพิการได้เข้าถึงสิทธิและทางเลือกเรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์ด้วยเช่นเดียวกัน

VDO credit: @ThaiPBSWorld --https://www.facebook.com/pg/ThaiPBSWorld/videos/?ref=page_internal