ไทยร่วมพัฒนาบุคลากรลาวด้านผดุงครรภ์ ไทยรัฐเจาะประเด็น

  • Published on: 12/01/2018
  • ประเทศไทย สปป.ลาว และกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) ภายใตัความร่วมมือแบบใต้-ใต้และไตรภาคีเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตในมารดาในสปป.ลาวตั้งแต่พฤศจิกายน 2557 ภายใต้ความร่วมมือฯ ได้มีการจัดทำหลักสูตรอบรมครูสอนผดุงครรภ์ ครูคลินิคทั้งหมด 60 ท่านจากสปป....