คุณอยู่ที่นี่

UNFPA ในประเทศไทย

กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) เริ่มโครงการสนับสนุนประเทศไทยในปี พ.ศ. 2514 ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา UNFPA ได้ทำงานร่วมกับรัฐบาลไทย องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคประชาสังคมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการประชุมนานาชาติว่าด้วยเรื่องประชากรและการพัฒนา (ICPD) โดยเน้นการส่งเสริมสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์และสิทธิของเยาวชนโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นเปราะบาง สนับสนุนการยุติการเสียชีวิตของมารดาที่ป้องกันได้ผ่านความร่วมมือแบบใต้-ใต้ (South-South and Triangular Cooperation) และจัดทำนโยบายเชิงประจักษ์เพื่อเตรียมประเทศไทยให้ในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและสังคมสูงวัยอย่างมีประสิทธิภาพ

ความร่วมมือระหว่าง UNFPA และประเทศไทยฉบับปัจจุบันซึ่งเป็นฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2560-2564) สอดคล้องกับกรอบความร่วมมือของสหประชาชาติ (พ.ศ. 2560-2564) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ของประเทศไทยและกรอบแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสากล รวมทั้งอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบและการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยเรื่องประชากรและการพัฒนา (ICPD) โกรอบความร่วมมือนี้จัดทำขึ้นผ่านกระบวนการปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งได้แก่ รัฐบาล ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และพันธมิตรด้านการพัฒนาอื่นๆ โดยกรอบความร่วมมือนี้มีแนวทางการทำงานเพื่อจัดการกับความเหลื่อมล้ำ มุ่งเน้นการทำงานกับกลุ่มประชากรเปราะบาง และประชากรกลุ่มเยาวชนและวัยรุ่นผ่านกลยุทธ์ที่เน้นจัดการกับความไม่เท่าเทียมทางเพศ การมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและการรณรงค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายเป็นกลยุทธ์หลักของแนวทางความร่วมมือควบคู่ไปกับการพัฒนากลยุทธ์เพื่อการระดมทรัพยากรและการสนับสนุนจากภาคส่วนองค์กรและประชาชนทั่วไปเพื่อผลักดันเป้าหมายเหล่านี้