Publications

New Releases

เสียงเยาวชน

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย จาก เสียงเด็กและเยาวชนไทยเรื่องสิทธิสุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ภายใต้พรบ.การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559
 

Full review

รายงานการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนในโครงการความร่วมมือใต้-ใต้และไตรภาคีระหว่าง UNFPA และรัฐบาลไทย

Full review
แผนที่ภูมิศาสตร์ – สถานการณ์ แนวโน้ม ข้อมูลแม่วัยรุ่นระดับพื้นที่

แม่วัยรุ่นอยู่ที่ไหน

 

แผนที่ภูมิศาสตร์ – สถานการณ์ แนวโน้ม ข้อมูลแม่วัยรุ่นระดับพื้นที่

Full review
25 ปีหลัง ICPD การพัฒนาและประชากรเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของประเทศไทย

25 ปีหลัง ICPD

การพัฒนาประชากรเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของประเทศไทย

Full review

State of World Population 2019: UNFINISHED BUSINESS, the pursuit of rights and choices FOR ALL

Full review

South-South in Action is one of UNOSSCs flagship series of reports. It provides a space for South-South and triangular partners to promote and share successful homegrown solutions to development challenges. During the GSSD Expo 2018, UNFPA and UNOSSC launch this new volume, titled “South-South and Triangular Cooperation in Action: Sexual and Reproductive Health".

South-South in Action เป็นหนึ่งในชุดรายงานที่ทาง UNOSSC จัดทำขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่ให้ภาคีที่ทำงานความร่วมมือไตรภาคีแบบใต้-ใต้ได้แบ่งปันประสบการณ์การแก้ไขปัญหาที่แต่ละประเทศพัฒนาขึ้นเพื่อรับมือกับความท้าทายด้านการพัฒนา ทั้งนี้ UNFPA และ UNOSSC ได้ร่วมกันเปิดตัวหนังสือ "South-South and Triangular Cooperation in Action: Sexual and Reproductive Health" ในช่วงการจัดงาน GSSD Expo 2018 ณ กรุงนิวยอร์ก ซึ่งทาง UNOSSC เป็นเจ้าภาพในการจัดงานเอ๊กซ์โปนี้

Full review

The global trend towards smaller families, including in Asia and the Pacific, is a reflection of people making reproductive choices to have as few or as many children as they want, when they want. When people lack choice, it can have a long-term impact on fertility rates, often making them higher or lower than what most people desire. 

Family size is closely linked with reproductive rights, which, in turn, are tied to many other rights, including the right to adequate health, education, and jobs. Where people can exercise their rights, they tend to thrive. Where these rights are stifled, people often fail to achieve their full potential, impeding economic and social progress. 

Full review

การประชุมเพื่อระดมสมองเพื่อจัดทำรายงานประชากรไทย พ.ศ. 2561: การลงทุนกับเยาวชน

Full review
บันทึกรายงานจัดการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อส่งเสริมและใช้ประโยชน์จากงานวิจัยในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559

การประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อส่งเสริมและใช้ประโยชน์จากงานวิจัยในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 

Full review

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีคืนข้อมูลการถอดบทเรียนและพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนกลุ่มเปราะบาง

เมื่อวันที่ 21-22 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ 2 โรงแรม ที เค พาเลซ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว (สำนัก 4) โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีคืนข้อมูลการถอดบทเรียนและพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนกลุ่มเปราะบาง เพื่อเตรียมฟัง ‘เสียงเล็ก ๆ จากเด็กถูกเท’ พาเด็กและเยาวชนให้หลุดพ้นภาวะเปราะบาง ในวันที่ 18 กันยายน 2560 นี้

ติดตามอ่าน อินโฟกราฟิกเพื่อแสดงให้เห็น  ‘เสียงเล็ก ๆ จากเด็กถูกเท’ ได้ที่นี่ 

Full review

หน้า