Publications

New Releases

ผลกระทบโควิด-19 ต่อผู้สูงอายุ

การสำรวจ ผลกระทบของการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อประชากรสูงอายุในประเทศไทย ซึ่งดำเนินการในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 นับว่าเป็นการสำรวจครั้งแรกที่มุ่งเน้นผลกระทบในกลุ่มประชากรสูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงจากหลักฐานเชิงประจักษ์ที่มีการเก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ ประชากรกลุ่มเป้าหมายของการสำรวจครั้งนี้ได้แก่ประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป โดยเก็บรวบรวมข้อมูลสถานภาพทางเศรษฐกิจ รูปแบบการอยู่อาศัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิต ทั้งในช่วงก่อนและระหว่างการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งประเมินความรู้ความเข้าใจ การปฏิบัติตน และแหล่งข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อีกด้วย ถึงแม้ว่ามาตรการปิดพื้นที่จะเริ่มผ่อนคลายในช่วงเริ่มต้นเก็บข้อมูล แต่ด้วยข้อแนะนำให้หลีกเลี่ยงการปฏิสัมพันธ์แบบเผชิญหน้า ประกอบกับการประเมินข้อดีและข้อเสียของวิธีการเก็บข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ผู้วิจัยจึงได้ตัดสินใจเลือกใช้การสร้างแบบสำรวจออนไลน์โดยใช้กูเกิลฟอร์ม การสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มเลือกตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน โดยได้ทำการส่งแบบสอบถามไปยังผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตัวอย่างผ่านโปรแกรมส่งข้อความไลน์ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สูงอายุอยู่อาศัยเพียงลำพัง อยู่ในภาวะเปราะบาง อยู่ในภาวะพึ่งพิง อ่านไม่ออกหรือเขียนไม่ได้ ไม่มีโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟน หรือไม่มีอินเทอร์เน็ต ภาคีเครือข่ายในพื้นที่จะทำหน้าที่เป็นผู้สัมภาษณ์ผู้สูงอายุ โดยมีแบบสอบถามทั้งหมดที่สามารถจัดเก็บข้อมูลได้ครบถ้วนเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,230 ราย ครอบคลุมพื้นที่ทั้งในเขตเมืองและเขตชนบทภายใน 9 จังหวัด และ 5 ภูมิภาคของประเทศไทย

อ่านผลการสำรวจเต็ม (ภ.อังกฤษ) ได้ ที่นี่

Full review

คณะทำงานกลุ่มย่อยด้านเยาวชนขององค์การสหประชาชาติ ได้จัดทำการสำรวจออนไลน์ จำนวน 6 ชุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเยาวชนในประเทศไทยภายใต้สถานการณ์วิกฤติโควิด 19 โดยทำการสำรวจระหว่างวันที่ 4 พฤษภาคม ถึง 30 กรกฏาคม 2563 ด้วยแบบสำรวจออนไลน์และสุ่มตัวอย่างตามความสะดวก (convenient sampling) ประกอบด้วย เยาวชนทั่วไป จำนวน 6,771 คน (เก็บข้อมูลระหว่าง 28 มีนาคม – 10 เมษายน 2563) และ จำนวน 818 คน (เก็บข้อมูลระหว่าง 11 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2563)  เยาวชนชาติพันธุ์หรือไร้สัญชาติ จำนวน 1,005 คน (4 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2563) แม่วัยรุ่น จำนวน 90 คน (11 มิถุนายน-12 กรกฎาคม 2563) เยาวชนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 215 คน (11 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2563) และ เยาวชนที่มีความพิการ จำนวน 186 คน (12 มิถุนายน – 24 กรกฎาคม 2563) 

Full review
เสียงเยาวชน

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย จาก เสียงเด็กและเยาวชนไทยเรื่องสิทธิสุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ภายใต้พรบ.การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559
 

Full review

รายงานการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนในโครงการความร่วมมือใต้-ใต้และไตรภาคีระหว่าง UNFPA และรัฐบาลไทย

Full review
แผนที่ภูมิศาสตร์ – สถานการณ์ แนวโน้ม ข้อมูลแม่วัยรุ่นระดับพื้นที่

แม่วัยรุ่นอยู่ที่ไหน

 

แผนที่ภูมิศาสตร์ – สถานการณ์ แนวโน้ม ข้อมูลแม่วัยรุ่นระดับพื้นที่

Full review
25 ปีหลัง ICPD การพัฒนาและประชากรเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของประเทศไทย

25 ปีหลัง ICPD

การพัฒนาประชากรเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของประเทศไทย

Full review

State of World Population 2019: UNFINISHED BUSINESS, the pursuit of rights and choices FOR ALL

Full review

South-South in Action is one of UNOSSCs flagship series of reports. It provides a space for South-South and triangular partners to promote and share successful homegrown solutions to development challenges. During the GSSD Expo 2018, UNFPA and UNOSSC launch this new volume, titled “South-South and Triangular Cooperation in Action: Sexual and Reproductive Health".

South-South in Action เป็นหนึ่งในชุดรายงานที่ทาง UNOSSC จัดทำขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่ให้ภาคีที่ทำงานความร่วมมือไตรภาคีแบบใต้-ใต้ได้แบ่งปันประสบการณ์การแก้ไขปัญหาที่แต่ละประเทศพัฒนาขึ้นเพื่อรับมือกับความท้าทายด้านการพัฒนา ทั้งนี้ UNFPA และ UNOSSC ได้ร่วมกันเปิดตัวหนังสือ "South-South and Triangular Cooperation in Action: Sexual and Reproductive Health" ในช่วงการจัดงาน GSSD Expo 2018 ณ กรุงนิวยอร์ก ซึ่งทาง UNOSSC เป็นเจ้าภาพในการจัดงานเอ๊กซ์โปนี้

Full review

หน้า