คุณอยู่ที่นี่

ข่าวประาชาสัมพันธ์

Good Practice UNFPA

Good Practice Package

สิ่งพิมพ์

หลังจากห้าปีของการดำเนินการแผนงานฯ UNFPA ได้ผลิตบทเรียน Good Practice Package ที่แบ่งปันการถอดบทเรียน การเรียนรู้และความสำเร็จจากการสนับสนุนนโยบายในการส่งเสริมสุขภาพทางเพศและการเจริญพันธุ์และสิทธิสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนและการดูแลสุขภาพมารดาไปยังประเทศอื่น ๆ ผ่านความร่วมมือแบบใต้ - ใต้และไตรภาคี เพื่อประโยชน์ในการทำงานเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกัน

ให้ความเห็น

ผลกระทบโควิด-19 ต่อผู้สูงอายุ

บทสรุปผู้บริหาร ผลกระทบโควิด-19 ต่อผู้สูงอายุ

Situation Report

การสำรวจ ผลกระทบของการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อประชากรสูงอายุในประเทศไทย ซึ่งดำเนินการในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 นับว่าเป็นการสำรวจครั้งแรกที่มุ่งเน้นผลกระทบในกลุ่มประชากรสูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงจากหลักฐานเชิงประจักษ์ที่มีการเก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ ประชากรกลุ่มเป้าหมายของการสำรวจครั้งนี้ได้แก่ประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป โดยเก็บรวบรวมข้อมูลสถานภาพทางเศรษฐกิจ รูปแบบการอยู่อาศัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิต ทั้งในช่วงก่อนและระหว่างการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งประเมินความรู้ความเข้าใจ การปฏิบัติตน และแหล่งข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อีกด้วย ถึงแม้ว่ามาตรการปิดพื้นที่จะเริ่มผ่อนคลายในช่วงเริ่มต้นเก็บข้อมูล แต่ด้วยข้อแนะนำให้หลีกเลี่ยงการปฏิสัมพันธ์แบบเผชิญหน้า ประกอบกับการประเมินข้อดีและข้อเสียของวิธีการเก็บข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ผู้วิจัยจึงได้ตัดสินใจเลือกใช้การสร้างแบบสำรวจออนไลน์โดยใช้กูเกิลฟอร์ม การสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มเลือกตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน โดยได้ทำการส่งแบบสอบถามไปยังผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตัวอย่างผ่านโปรแกรมส่งข้อความไลน์ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สูงอายุอยู่อาศัยเพียงลำพัง อยู่ในภาวะเปราะบาง อยู่ในภาวะพึ่งพิง อ่านไม่ออกหรือเขียนไม่ได้ ไม่มีโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟน หรือไม่มีอินเทอร์เน็ต ภาคีเครือข่ายในพื้นที่จะทำหน้าที่เป็นผู้สัมภาษณ์ผู้สูงอายุ โดยมีแบบสอบถามทั้งหมดที่สามารถจัดเก็บข้อมูลได้ครบถ้วนเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,230 ราย ครอบคลุมพื้นที่ทั้งในเขตเมืองและเขตชนบทภายใน 9 จังหวัด และ 5 ภูมิภาคของประเทศไทย

อ่านผลการสำรวจเต็ม (ภ.อังกฤษ) ได้ ที่นี่

ให้ความเห็น

รายงานสรุป ผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจต่อเยาวชนภายใต้สถานการณ์โควิด 19 ในประเทศไทย

Situation Report

คณะทำงานกลุ่มย่อยด้านเยาวชนขององค์การสหประชาชาติ ได้จัดทำการสำรวจออนไลน์ จำนวน 6 ชุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเยาวชนในประเทศไทยภายใต้สถานการณ์วิกฤติโควิด 19 โดยทำการสำรวจระหว่างวันที่ 4 พฤษภาคม ถึง 30 กรกฏาคม 2563 ด้วยแบบสำรวจออนไลน์และสุ่มตัวอย่างตามความสะดวก (convenient sampling) ประกอบด้วย เยาวชนทั่วไป จำนวน 6,771 คน (เก็บข้อมูลระหว่าง 28 มีนาคม – 10 เมษายน 2563) และ จำนวน 818 คน (เก็บข้อมูลระหว่าง 11 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2563)  เยาวชนชาติพันธุ์หรือไร้สัญชาติ จำนวน 1,005 คน (4 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2563) แม่วัยรุ่น จำนวน 90 คน (11 มิถุนายน-12 กรกฎาคม 2563) เยาวชนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 215 คน (11 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2563) และ เยาวชนที่มีความพิการ จำนวน 186 คน (12 มิถุนายน – 24 กรกฎาคม 2563) 

ให้ความเห็น

เสียงเยาวชน

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย จากเสียงเด็กและเยาวชนไทยเรื่องสิทธิสุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์

รายงานทางเทคนิคและเอกสาร

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย จาก เสียงเด็กและเยาวชนไทยเรื่องสิทธิสุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ภายใต้พรบ.การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559
 

ให้ความเห็น

รายงานการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนในโครงการความร่วมมือใต้-ใต้และไตรภาคีระหว่าง UNFPA และรัฐบาลไทย

สิ่งพิมพ์

รายงานการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนในโครงการความร่วมมือใต้-ใต้และไตรภาคีระหว่าง UNFPA และรัฐบาลไทย

ให้ความเห็น

แผนที่ภูมิศาสตร์ – สถานการณ์ แนวโน้ม ข้อมูลแม่วัยรุ่นระดับพื้นที่

แม่วัยรุ่นอยู่ที่ไหน

สิ่งพิมพ์

แม่วัยรุ่นอยู่ที่ไหน

 

แผนที่ภูมิศาสตร์ – สถานการณ์ แนวโน้ม ข้อมูลแม่วัยรุ่นระดับพื้นที่

ให้ความเห็น

25 ปีหลัง ICPD การพัฒนาและประชากรเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของประเทศไทย

25 ปีหลัง ICPD การพัฒนาประชากรเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของประเทศไทย

สิ่งพิมพ์

25 ปีหลัง ICPD

การพัฒนาประชากรเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของประเทศไทย

ให้ความเห็น

รายงานสถานการณ์ประชากรโลก 2562

สิ่งพิมพ์

State of World Population 2019: UNFINISHED BUSINESS, the pursuit of rights and choices FOR ALL

ให้ความเห็น

หน้า