Publications

New Releases

ผลกระทบโควิด-19 ต่อผู้สูงอายุ

การสำรวจ ผลกระทบของการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อประชากรสูงอายุในประเทศไทย ซึ่งดำเนินการในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 นับว่าเป็นการสำรวจครั้งแรกที่มุ่งเน้นผลกระทบในกลุ่มประชากรสูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงจากหลักฐานเชิงประจักษ์ที่มีการเก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ ประชากรกลุ่มเป้าหมายของการสำรวจครั้งนี้ได้แก่ประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป โดยเก็บรวบรวมข้อมูลสถานภาพทางเศรษฐกิจ รูปแบบการอยู่อาศัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิต ทั้งในช่วงก่อนและระหว่างการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งประเมินความรู้ความเข้าใจ การปฏิบัติตน และแหล่งข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อีกด้วย ถึงแม้ว่ามาตรการปิดพื้นที่จะเริ่มผ่อนคลายในช่วงเริ่มต้นเก็บข้อมูล แต่ด้วยข้อแนะนำให้หลีกเลี่ยงการปฏิสัมพันธ์แบบเผชิญหน้า ประกอบกับการประเมินข้อดีและข้อเสียของวิธีการเก็บข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ผู้วิจัยจึงได้ตัดสินใจเลือกใช้การสร้างแบบสำรวจออนไลน์โดยใช้กูเกิลฟอร์ม การสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มเลือกตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน โดยได้ทำการส่งแบบสอบถามไปยังผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตัวอย่างผ่านโปรแกรมส่งข้อความไลน์ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สูงอายุอยู่อาศัยเพียงลำพัง อยู่ในภาวะเปราะบาง อยู่ในภาวะพึ่งพิง อ่านไม่ออกหรือเขียนไม่ได้ ไม่มีโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟน หรือไม่มีอินเทอร์เน็ต ภาคีเครือข่ายในพื้นที่จะทำหน้าที่เป็นผู้สัมภาษณ์ผู้สูงอายุ โดยมีแบบสอบถามทั้งหมดที่สามารถจัดเก็บข้อมูลได้ครบถ้วนเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,230 ราย ครอบคลุมพื้นที่ทั้งในเขตเมืองและเขตชนบทภายใน 9 จังหวัด และ 5 ภูมิภาคของประเทศไทย

อ่านผลการสำรวจเต็ม (ภ.อังกฤษ) ได้ ที่นี่

Full review

คณะทำงานกลุ่มย่อยด้านเยาวชนขององค์การสหประชาชาติ ได้จัดทำการสำรวจออนไลน์ จำนวน 6 ชุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเยาวชนในประเทศไทยภายใต้สถานการณ์วิกฤติโควิด 19 โดยทำการสำรวจระหว่างวันที่ 4 พฤษภาคม ถึง 30 กรกฏาคม 2563 ด้วยแบบสำรวจออนไลน์และสุ่มตัวอย่างตามความสะดวก (convenient sampling) ประกอบด้วย เยาวชนทั่วไป จำนวน 6,771 คน (เก็บข้อมูลระหว่าง 28 มีนาคม – 10 เมษายน 2563) และ จำนวน 818 คน (เก็บข้อมูลระหว่าง 11 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2563)  เยาวชนชาติพันธุ์หรือไร้สัญชาติ จำนวน 1,005 คน (4 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2563) แม่วัยรุ่น จำนวน 90 คน (11 มิถุนายน-12 กรกฎาคม 2563) เยาวชนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 215 คน (11 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2563) และ เยาวชนที่มีความพิการ จำนวน 186 คน (12 มิถุนายน – 24 กรกฎาคม 2563) 

Full review
เสียงเยาวชน

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย จาก เสียงเด็กและเยาวชนไทยเรื่องสิทธิสุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ภายใต้พรบ.การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559
 

Full review

รายงานการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนในโครงการความร่วมมือใต้-ใต้และไตรภาคีระหว่าง UNFPA และรัฐบาลไทย

Full review
แผนที่ภูมิศาสตร์ – สถานการณ์ แนวโน้ม ข้อมูลแม่วัยรุ่นระดับพื้นที่

แม่วัยรุ่นอยู่ที่ไหน

 

แผนที่ภูมิศาสตร์ – สถานการณ์ แนวโน้ม ข้อมูลแม่วัยรุ่นระดับพื้นที่

Full review
25 ปีหลัง ICPD การพัฒนาและประชากรเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของประเทศไทย

25 ปีหลัง ICPD

การพัฒนาประชากรเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของประเทศไทย

Full review

State of World Population 2019: UNFINISHED BUSINESS, the pursuit of rights and choices FOR ALL

Full review

South-South in Action is one of UNOSSCs flagship series of reports. It provides a space for South-South and triangular partners to promote and share successful homegrown solutions to development challenges. During the GSSD Expo 2018, UNFPA and UNOSSC launch this new volume, titled “South-South and Triangular Cooperation in Action: Sexual and Reproductive Health".

South-South in Action เป็นหนึ่งในชุดรายงานที่ทาง UNOSSC จัดทำขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่ให้ภาคีที่ทำงานความร่วมมือไตรภาคีแบบใต้-ใต้ได้แบ่งปันประสบการณ์การแก้ไขปัญหาที่แต่ละประเทศพัฒนาขึ้นเพื่อรับมือกับความท้าทายด้านการพัฒนา ทั้งนี้ UNFPA และ UNOSSC ได้ร่วมกันเปิดตัวหนังสือ "South-South and Triangular Cooperation in Action: Sexual and Reproductive Health" ในช่วงการจัดงาน GSSD Expo 2018 ณ กรุงนิวยอร์ก ซึ่งทาง UNOSSC เป็นเจ้าภาพในการจัดงานเอ๊กซ์โปนี้

Full review

The global trend towards smaller families, including in Asia and the Pacific, is a reflection of people making reproductive choices to have as few or as many children as they want, when they want. When people lack choice, it can have a long-term impact on fertility rates, often making them higher or lower than what most people desire. 

Family size is closely linked with reproductive rights, which, in turn, are tied to many other rights, including the right to adequate health, education, and jobs. Where people can exercise their rights, they tend to thrive. Where these rights are stifled, people often fail to achieve their full potential, impeding economic and social progress. 

Full review

หน้า