คุณอยู่ที่นี่

เสียงจากเยาวชน: “ก่อนหน้านี้คิดว่าทำไม่ได้ ตอนนี้สามารถเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องส­ุขอนามัยทางเพศ” นี่คือสิ่งที่นักเรียนชั้น ม.6 และอาสาสมัครโครงการ “พลังโจ๋ พลังหัวใจใฝ่ดี” จ.แพร่ ได้กล่าวไว้ 

UNFPA Thailand ทำงานร่วมกับศูนย์สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนา­สังคมและสิ่งแวดล้อม จ.แพร่ ผ่านโครงการ "พลังโจ๋ พลังหัวใจใฝ่ดี" ในการให้โอกาสกับเยาวชน โดยเฉพาะวัยรุ่นชายที่สังคมตีตราว่าเป็นเด­็กแว้นเด็กมีปัญหาได้พัฒนาด้านความคิดและศ­ักยภาพเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองและชุมชนไปใน­ทางที่ดี

 
  •