คุณอยู่ที่นี่

วัยรุ่นที่มีความพิการมีความต้องการเข้าถึงข้อมูล ทักษะการจัดการร่างกายของตัวเองเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น รวมทั้งเรื่องสุขภาวะทางเพศด้วย ฟังเสียงของน้องผู้พิการในเรื่องความต้องการด้านสิทธิสุขภาวะทางเพศ

Youth living with disability face similar needs like other groups of youth. They need to access to rights, information and services for their healthy sexual and reproductive health. Listen to the voice of this adolescent girl with disability who voices the needs on sexual and reproductive health and rights.