News

News

17 ตุลาคม 2014
News
ในขณะที่ทั่วโลกยกระดับความเข้มข้นในการรับมือกับสถาณการณ์วิกฤติโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่าในแอฟริกาตะวันตก... Read more
3 มิถุนายน 2014
News
http://www.youtube.com/watch?v=F81wrgm-N9w กรุงเทพ - กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติได้ตั้งหัวข้อวันประชากรโลก วันที่ 11 ก.ค.... Read more
23 พฤษภาคม 2014
News
23 พฤษภาคม 2557 - วันนี้ทางกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประกาศให้เป็นวัน International Day to End Obsteric Fistula หรือวันแห่งการกำจัดปัญหาช่องทะลุทางสูติกรรม... Read more
15 พฤษภาคม 2014
News
20 ปีที่แล้ว การประชุมนานาชาติที่ไคโรเรื่องประชากรและการพัฒนา ประชาคมโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวในรูปแบบต่างๆ... Read more
13 มีนาคม 2014
News
กรุงเทพ, 13 มีนาคม พ.ศ. 2557 - กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNFPA)ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดตัวหนังสือ "แม่วัยใส ความท้าทายการตั้งครรภในวัยรุ่น"... Read more
31 กรกฎาคม 2013
News
การแถลงข่าวจะมีขึ้นที่ ห้างเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 1 Central Court บริเวณลิฟท์แก้ว ในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2556 ในเวลา 14.30 น โดยจะมีการเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 14.00 น. นายคาสปาร์ พีค ผู้แทน... Read more
7 กรกฎาคม 2013
News
ดังนั้น เนื่องในโอกาส “วันประชากรโลก ปี 2013” กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงจัดเสวนาเรื่อง “เกิดน้อย ด้อยคุณภาพ”... Read more
4 กรกฎาคม 2013
News
11 กรกฎาคม พศ 2556 - ปัจจุบันมีหญิงวัยรุ่นจำนวนมากกว่า 600 ล้านคนทั่วโลก และมากกว่า 500 ล้านคนของหญิงวัยรุ่นเหล่านี้อยู่ในประเทศกำลังพัฒนา... Read more
11 กรกฎาคม 2012
News
วันประชากรโลกปี 2555: การเข้าถึงบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ถ้วนหน้า กรุงเทพฯ วันนี้นานาประเทศทั่วโลกจะรณรงค์เพื่อการเข้าถึงบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ถ้วนหน้าเพื่อฉลองวันประชากรโลก... Read more

หน้า