คุณอยู่ที่นี่

 

เปิดตัวรายงาน ICPD@25

การพัฒนาประชากรเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของประเทศไทย 25 ปีหลัง ICPD

วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 13:00 – 15:00 น.

(ออนไลน์ผ่าน Facebook Live

UNFPA Thailand: https://www.facebook.com/UnfpaThailand/ 

 

 • การเปิดตัวรายงานความสำเร็จของประเทศไทยด้านการประชากรและการพัฒนาในช่วงเวลา 25 ปีที่ผ่านมา
 • เสวนาเพื่อวิเคราะห์ภาพในอนาคตด้านประชากรและการพัฒนาภายใต้โครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนไป สูงวัย มีลูกน้อย การพัฒนาทุนมนุษย์ที่ใช่สำหรับประเทศไทย

 

13:00

กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ โดย

 1. คุณ Marcela Suazo
  ผู้อำนวยการ UNFPA ประจำประเทศไทย และผู้แทน UNFPA ประจำประเทศมาเลเซีย (กล่าวเป็นภาษาอังกฤษ)
 2. นพ.สำเริง แหยงกระโทก ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข หรือ 
  อธิบดีกรมอนามัย

ดำเนินรายการ โดย ดร.วาสนา อิ่มเอม
รักษาการหัวหน้าสำนักงาน
UNFPA ประจำประเทศไทย

13:10

วีดิทัศน์ การพัฒนาประชากรเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของประเทศไทย 25 ปีหลัง ICPD

13:15 – 13:30

กล่าวสรุปรายงาน การพัฒนาประชากรเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของประเทศไทย โดย
ดร.โรซาเลีย ชอร์ติโน สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

(กล่าวรายงานเป็นภาษาอังกฤษ)

13:30 – 14:30

การอภิปรายเรื่อง การพัฒนาประชากรเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของประเทศไทย – 25 ปีต่อไปของประเทศไทย โดย

 1. พญ. พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดี กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
 2. ดร.สมชัย จิตสุชน ผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง
  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
  (TDRI)
 3. ดร.ภัณณิน สุมนะเศรษฐกุล ผู้อำนวยการด้านการคาดการณ์อนาคตศึกษา ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC)
 4. รศ.ดร.อภิวัฒน์ รัตนวราหะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการ โดย ดร.วาสนา อิ่มเอม
รักษาการหัวหน้าสำนักงาน
UNFPA ประจำประเทศไทย

14:30 – 14:45

สาระสำคัญจากรายงานฯ สู่แผนชาติด้านประชากรและการพัฒนา โดย
น.ส.จินางค์กูร โรจนนันต์
รองเลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

14:45 – 15:00

กล่าวขอบคุณ โดย ดร.วาสนา อิ่มเอม
รักษาการหัวหน้าสำนักงาน
UNFPA ประจำประเทศไทย

15:00

จบการเปิดตัวรายงาน ด้วยลิงค์แบบสอบถามประเมินการเปิดตัวรายงาน (Google Form)

 

ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ https://bit.ly/3d64nnL

อ่านรายงานฉบับเต็มได้ที่ https://thailand.unfpa.org/th/25-years-ICPD

ข่าวประชาสัมพันธ์ เปิดตัวรายงาน https://thailand.unfpa.org/th/ICPD-report-press-release 

 

DOCUMENTS