คุณอยู่ที่นี่

การเสวนาเรื่องความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับคนรุ่นใหม่

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น.

ณ ห้องประชุม M4@M23 โรงแรม Centara Grand ถนนพระราม 1

กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติหรือ United Nations Population Fund (UNFPA) เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการในประเทศไทยมาเป็นเวลาเกือบ 50 ปี โดยมีพันธกิจหลักคือการพัฒนาประชากรและการสนับสนุนสิทธิสุขภาวะทางเพศของเยาวชนและประชากรกลุ่มต่าง ๆ

เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมดิจิตอลและสังคมสูงวัยที่มีจำนวนเกิดน้อยกว่าคนตาย มีจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นและจำนวนคนในวัยแรงงานน้อยลง โดยมีการคาดการณ์ในอนาคตอีก 10  ถึง 20 ปีข้างหน้าว่าคนในวัยแรงงาน (อายุ 21- 59) หนึ่งคนน่าจะต้องแบกภาระสังคมและดูแลคนรอบข้างในอัตรา 1:5 คน ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ต้องพัฒนาคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะกลุ่มคนที่กำลังเข้าสู่ระบบแรงงาน และผู้ที่เป็นกลุ่มแรงงานใหม่ (new jobbers) ให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นทั้งในเรื่องชีวิตส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในเนื้อตัวร่างกายและชีวิตการงานให้สมดุลและสามารถจัดการชีวิตทั้งสองส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสามารถดูแลตนเอง คนรอบข้าง และสร้างผลผลิตต่อสังคมได้

การเสวนาเรื่องความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับคนรุ่นใหม่ จัดขึ้นเพื่อให้เป็นเวทีการปรึกษา หารือระหว่างคนรุ่นใหม่ ผู้ประกอบการและผู้มีประสบการณ์ที่หลากหลาย เรื่องความรู้และทักษะพื้นฐานรวมถึงสิทธิที่จำเป็น เพื่อรวบรวมชุดความรู้และทักษะไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ การเสริมพลังคนรุ่นใหม่และเยาวชนในวัยที่เริ่มเข้าสู่วัยแรงงานและการหาแนวร่วมการพัฒนาคนรุ่นใหม่กับภาคเอกชนต่อไป

ทาง UNFPA จึงขอเชิญนิสิต นักศึกษา และผู้จบการศึกษาที่สนใจเข้าร่วมเสวนาฯ โดยมีกำหนดการ ดังนี้

เวลา
กำหนดการ
09:.00 - 09.30 น.
ลงทะเบียนและรับประทานอาหารว่าง                 
09.30 – 09.45 น.
เปิดการเสวนา แนะนำวัตถุประสงค์ และ VDO 3 นาที
09. 45 – 10.00 น.
แนะนำผู้ดำเนินรายการ และวิทยากร ผู้ดำเนินรายการแนะนำการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมระหว่างเสวนา
10.00 – 11.00 น.
การเสวนา
คุณพิชเยนทร์ หงษ์ภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป
 
คุณชัยวัฒน์ อนุจารี นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 
คุณสุธิดา กาญจนกันติกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท แมนพาวเวอร์กรุ้ป ประเทศไทย
 
คุณพรจรรย์ ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้ก่อตั้ง School of Changemakers
 
ดำเนินรายการโดย
คุณนพพล ตู้จินดา ผู้ประกอบการและผู้บริหารสตาร์ตอัพ
 
 
** ระหว่างเสวนาจะมีการทำ poll จากผู้ร่วมเสวนาในประเด็น
• สิทธิของเยาวชนและคนรุ่นใหม่ในการดำเนินชีวิตแบบที่ต้องการ
• ความรู้และทักษะที่จำเป็นพื้นซานที่สามารถจัดการชีวิตในวัยผู้ใหญ่ได้
• ทักษะที่จำเป็นที่สามารถจัดการกับชีวิตการทำงานแบบอิสระ
• ทักษะที่จำเป็นที่สามารถจัดการชีวิตการทำงานแบบประจำ
• ทักษะการจัดสมดุลระหว่างชีวิตกับงาน
11.00 – 12.00 น.
เปิดอภิปราย
12.00 – 14.00 น.
รับประทานอาหารกลางวันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

 

นิสิต นักศึกษา และผู้สำเร็จการศึกษา ลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ https://www.surveymonkey.com/r/youthforumbkk