คุณอยู่ที่นี่

แผนความร่วมมือของ UNFPA กับประเทศไทยครั้งที่ 11 ประจำปี 2560-2564 สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน กรอบความร่วมมือแห่งสหประชาชาติ (พ.ศ. 2560-2564) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ของประเทศไทย และ ปฏิญาสากลต่างๆ รวมถึงอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ และการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยประชากรและการพัฒนา (ICPD)

 

แผนความร่วมมือฯ นี้จัดทำขึ้นผ่านกระบวนการปรึกษาหารือกับรัฐบาล ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และพันธมิตรด้านการพัฒนาอื่นๆ ความร่วมมือฉบับนี้มุ่งจัดการกับความเหลื่อมล้ำ โดยพุ่งเป้าไปที่กลุ่มประชากรที่ด้อยโอกาสและเปราะบาง และมุ่งเน้นไปที่วัยรุ่นและเยาวชน ทั้งนี้ กลยุทธ์ของแผนฯ นี้คือการจัดการกับความไม่เท่าเทียมทางเพศการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนการขับเคลื่อนเชิงโยบาย ควบคู่ไปกับการพัฒนากลยุทธ์การระดมทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพร่วมกับภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป

 

หลังจากห้าปีของการดำเนินการแผนงานฯ UNFPA ได้ผลิตบทเรียน Good Practice Package ที่แบ่งปันการถอดบทเรียน การเรียนรู้และความสำเร็จจากการสนับสนุนนโยบายในการส่งเสริมสุขภาพทางเพศและการเจริญพันธุ์และสิทธิสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนและการดูแลสุขภาพมารดาไปยังประเทศอื่น ๆ ผ่านความร่วมมือแบบใต้ - ใต้และไตรภาคี เพื่อประโยชน์ในการทำงานเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกัน