คุณอยู่ที่นี่

เกี่่ยวกับรายงานสรุุปผลการทบทวน 

ในปี พ.ศ. 2562 กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ (UNESCO) และสหพันธ์วางแผนครอบครัวระหว่างประเทศ สำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโอเชียเนีย (IPPF East, South East Asia and Oceania Region – ESEAOR) ได้ร่วมกันจัดทำการทบทวนระดับภูมิภาคเกี่ยวกับสถานการณ์ของการสอนเพศวิถีศึกษารอบด้านในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

โดยมีการรายงานข้อมูลจากทั้งหมด 30 ประเทศ แบ่งเป็น 21 ประเทศ ในเอเชียและ 9 ประเทศ ในแปซิฟิก 

ดู factsheet สถานการณ์์ของการสอนเพศวิถึศึกษารอบด้านในประเทศไทยได้ ที่นี่