คุณอยู่ที่นี่

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNFPA) ได้จัดการประชุมเพื่อระดมสมองเพื่อจัดทำรายงานประชากรไทย พ.ศ. 2561: การลงทุนกับเยาวชน โดยการประชุมมีวัตถุประสงค์ของการประชุมดังต่อไปนี้ 

  1. เพื่อระดมสมองและหารือสาระสำคัญของรายงานประชากรไทย พ.ศ. 2561 ซึ่งเน้นหลักในเรื่อง “การลงทุนกับเยาวชน” ว่าสาระสำคัญคือสิ่งใด และผู้ใดบ้างที่จะนำข้อมูลไปใช้ได้ 
  2. เพื่อนำเสนอข้อมูลเชิงประจักษ์เกี่ยวกับความท้าทายและโอกาสในการเพิ่มการลงทุนกับเยาวชน เพื่อ เป็นข้อมูลประกอบการระดมสมอง 
  3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสะท้อนความคิดเห็นของเยาวชนในการจัดทำและเผยแพร่รายงาน ประชากรไทย พ.ศ. 2561 
  4. เพื่อเสนอทางเลือกอื่น ๆ ในการจัดท ารายงานที่มีความเป็นมิตรกับเยาวชน และในการน ารายงานไป ใช้ เพื่อชี้ให้เห็นถึงโอกาสสำหรับประเทศไทยในการลงทุนกับเยาวชน

ติดตามอ่านบันทึกการประชุมได้ ที่นี่ หรือ ข้อมูลที่ทางกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNFPA) ได้นำเสนอแก่ที่ประชุม