คุณอยู่ที่นี่

ประเทศไทยเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรศาสตร์ครั้งสำคัญ คือ มีอัตราการเจริญพันธุ์ต่ำและประชากรสูงอายุอย่างรวดเร็ว UNFPA ประเทศไทยสนับสนุนการพัฒนานโยบายประชากรแบบใหม่ที่เน้นการคาดการณ์และจัดการผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจจากการเปลี่ยนแปลงนี้ นอกจากการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมสูงวัยแล้ว UNFPA ประเทศไทยยังทำงานร่วมกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในการพัฒนาบัญชีกระแสการโอนประชาชาติ (NTA) เพื่อสร้างความเข้าใจทางเศรษฐกิจและเพื่อเตรียมประเทศให้พร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มที่ ณ พ.ศ. 2563 ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีกระแสการโอนประชาชาติได้ ที่นี่