คุณอยู่ที่นี่

วันประชากรโลก

พฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562

โรงแรมพลาซ่าแอทธินี ห้องพิมานสยาม ชั้น 29

วันประชากรโลกมุ่งเน้นให้เห็นความเร่งด่วนและความสำคัญของประเด็นต่างๆ ที่ เกี่ยวกับด้านประชากร โดยคณะมนตรีประศาสน์การโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติได้กำหนดให้มีวันประชากรโลกขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2532 ซึ่งเป็นการต่อยอดมาจากวันครบรอบประชากรโลกจำนวนห้าพันล้านคนเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2530

 

วันประชากรโลกในปีนี้เรียกร้องให้ทั่วโลกให้ความสนใจต่อเป้าหมายที่ยังไม่สำเร็จ ซึ่งเป็นมติที่รัฐบาลจาก 179 ประเทศได้รับรองไว้ในการประชุมนานาชาติว่าด้วยเรื่องประชากรและการพัฒนา (ICPD - International Conference on Population and Development) เมื่อปีพ.ศ. 2537 โดยปีนี้ได้ครบรอบ 25 ปีหลังการประชุมฯ ดังกล่าว จำเป็นต้องเร่งสร้างสุขภาวะทางเพศที่ดีและความเท่าเทียมกันทางเพศให้เกิดขึ้นเพราะปัจจัยทั้งสองด้านนี้มีความสำคัญในการเข้าสู่การบรรลการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

ในโอกาสนี้ UNFPA ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขร่วมกันเป็นเจ้าภาพเชิญผู้กำหนดนโยบาย นักรณรงค์ด้านการพัฒนา วัยรุ่นที่มีความพิการ สภาพเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย สถาบันต่างๆ ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน “วันประชากรโลก 2019” ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 นี้เพื่อรวมพลังกันสนับสนุนให้เรื่อง “สิทธิสุขภาวะทางเพศ” เกิดขึ้นจริงกับทุกๆ คน งานวันประชากรโลกในปีนี้เป็นส่วนหนึ่งของการนำไปสู่ “การประชุมสุดยอดไนโรบี” ซึ่งเป็นการประชุมระดับสูงเพื่อหาหนทางในการเร่งการบรรลุเป้าหมาย 3 ประการ คือ การลดความต้องการที่ไม่ได้รับการตอบสนองด้านคุมกำเนิดให้เป็นศูนย์ การลดการเสียชีวิตของมารดาจากสาเหตุที่ป้องกันได้ให้เป็นศูนย์ และการขจัดการกระทำที่รุนแรงและเป็นอันตรายต่อผู้หญิงและวัยรุ่นหญิงให้เป็นศูนย์

 

กำหนดการ

18:00–18:30.

เครื่องดื่มต้อนรับแก่ผู้มีเกียรติ

18:30–18:35

กล่าวต้อนรับ โดย

คุณบิยอร์น แอนเดอร์สัน ผู้อำนวยการUNFPA สำนักงานภูมิภาคเอเซียและแปซิฟิค

18:35–18:40 .

กล่าวเปิดงานโดย

แพทย์หญิงพรรณพิมล วิุปลากร อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

18:40–18:45 .

18:45-18:50 .

ผู้แทนจาก UNESCAP

เอกอัครราชทูตเคนย่าและเดนมาร์กประจำประเทศไทย ในฐานะ รัฐบาลที่ให้การสนับสนุน การประชุมสุดยอดไนโรบี ICPD25 (เดือนพฤศจิกายน 2562)

18:50–18:55.

วิดิทัศน์

ความสำเร็จจาก ICPD (ICPD - International Conference on Population and Development) และ UNFPA ใน ภูมิภาคเอเซียและแปซิฟิค

18:55–19:20 .

ปาฐกถาพิเศษ โดย

ดาโต๊ะ ดร. นารีมาห์ อวิน ประธานคณะกรรมการด้านประชากรและครอบครัวแห่งชาติ ประเทศมาเลเซีย

19:20–19:30.

การแสดงพิเศษ (เต้น)

สิทธิของเยาวชนผุ้มีความพิการ โดยกลุ่มเยาวชนที่มีความพิการด้านสมอง

19:30–19:35.

การแสดงพิเศษ (ร้องเพลง)

โดยนักเรียนจากโรงเรียนมีชัยพัฒนา “บทเรียนจากชีวิตและความรัก” 

19:35–19:40.

พิธีฉลองครบรอบ 25 ปี ICPD และ 50 ปี UNFPA

19:40–22:00.  

ร่วมรับประทานอาหารค่ำ (บุฟเฟต์)

 

สื่อมวลชนท่านใดสนใจเข้าร่วมงาน กรุณาติดต่อ sumalnop@unfpa.org  หรือ
08 1917 5602 

หมายเหตุ ดำเนินรายการเป็นภาษาอังกฤษและมีล่ามแปลเป็นภาษาไทย