คุณอยู่ที่นี่

ประเทศไทย สปป.ลาว และกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) ภายใตัความร่วมมือแบบใต้-ใต้และไตรภาคีเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตในมารดาในสปป.ลาวตั้งแต่พฤศจิกายน 2557 ภายใต้ความร่วมมือฯ ได้มีการจัดทำหลักสูตรอบรมครูสอนผดุงครรภ์ ครูคลินิคทั้งหมด 60 ท่านจากสปป.ลาวเพื่อให้มีความรู้การผดุงครรรภ์ตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดโดยองค์การอนามัยโลก และเพื่อให้มีทักษะที่สามารถนำไปส่งต่อความรู้และทักษะให้กับผดุงครรภ์คนอื่นๆ ในสปป.ลาวได้ กรอบความร่วมมือฯ ได้สิ้นสุด ณ เดือนธันวาคม 2560 ติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับความร่ววมือฯ ดังกล่าวได้ ในรายงาน ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2560 โดยจอมพล ดาวสุโข ข่าวไทยรัฐทีวี