คุณอยู่ที่นี่

UNFPA ประเทศไทยส่งเสริมการเรียนเพศวิถีศึกษารอบด้านสำหรับวัยรุ่นทั้งในและนอกโรงเรียน โดยส่งเสริมนโยบายระดับชาติที่เสริมสร้างหลักสูตรและให้ความรู้แก่ครูและนักเรียน เพื่อให้มั่นใจว่าการเรียนเพศวิถีศึกษารอบด้านมีพื้นฐานอยู่บนพื้นฐานสิทธิ UNFPA ประเทศไทยทำงานร่วมกับเครือข่ายวัยรุ่นที่รณรงค์ประเด็นเรื่องสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์และสิทธิผ่านหลักสูตร 'I D-Sign' เพื่อเพิ่มศักยภาพให้วัยรุ่นในการให้ความเห็นต่อผู้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับเนื้อหาเรื่องเพศวิถีศึกษาที่พวกเขาต้องการเรียนรู้ตลอดจนแนวทางและช่องทางที่เป็นมิตรต่อการเรียนรู้ของพวกเขา ดูรายละเอียดที่ UNFPA ประเทศไทยสนับสนุนวัยรุ่นโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นพิการให้เข้าถึงความรู้เรื่องสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ได้ ที่นี่