คุณอยู่ที่นี่

I D-Sign: Advocacy Training Manual on Sexuality, Gender, and Human Rights for Young People

คู่มือพัฒนาเยาวชน สู่การเป็นผู้พิทักษ์สิทธิทางเพศวัยรุ่น
เพื่อการกำกับติดตามการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

E-Book คู่มือ หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนในการเป็นผู้พิทักษ์สิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์
(ฉบับถอดบทเรียนจากแกนนำเยาวชน จ.เชียงใหม่) จัดทำโดย UNFPA มูลนิธิรักษ์ไทย และ ผู้นำเยาวชนในการเป็นผู้พิทักษ์สิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์