I D-Sign: Advocacy Training Manual on Sexuality, Gender, and Human Rights for Young People

จำนวนหน้า: 127

วันที่ตีพิมพ์': ธันวาคม 2017

Author: UNFPA Thailand

สำนักพิมพ์: UNFPA

I D-Sign: Advocacy Training Manual on Sexuality, Gender, and Human Rights for Young People

คู่มือพัฒนาเยาวชน สู่การเป็นผู้พิทักษ์สิทธิทางเพศวัยรุ่น
เพื่อการกำกับติดตามการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น