คุณอยู่ที่นี่

คณะทำงานกลุ่มย่อยด้านเยาวชนขององค์การสหประชาชาติ ได้จัดทำการสำรวจออนไลน์ จำนวน 6 ชุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเยาวชนในประเทศไทยภายใต้สถานการณ์วิกฤติโควิด 19 โดยทำการสำรวจระหว่างวันที่ 4 พฤษภาคม ถึง 30 กรกฏาคม 2563 ด้วยแบบสำรวจออนไลน์และสุ่มตัวอย่างตามความสะดวก (convenient sampling) ประกอบด้วย เยาวชนทั่วไป จำนวน 6,771 คน (เก็บข้อมูลระหว่าง 28 มีนาคม – 10 เมษายน 2563) และ จำนวน 818 คน (เก็บข้อมูลระหว่าง 11 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2563)  เยาวชนชาติพันธุ์หรือไร้สัญชาติ จำนวน 1,005 คน (4 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2563) แม่วัยรุ่น จำนวน 90 คน (11 มิถุนายน-12 กรกฎาคม 2563) เยาวชนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 215 คน (11 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2563) และ เยาวชนที่มีความพิการ จำนวน 186 คน (12 มิถุนายน – 24 กรกฎาคม 2563)