คุณอยู่ที่นี่

ความสำเร็จในการลดอัตราการเสียชีวิตของมารดาในประเทศไทย ทำให้กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติไว้วางใจให้ประเทศไทยฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผดุงครรภ์ชาวลาว ซึ่งเริ่มการอบรมแล้วโดยมีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้ดูแล ซึ่งการที่ไทยมีบทบาทในการฝึกอบรมชาวลาว นอกจากจะช่วยลดอัตราเสี่ยงการเสียชีวิตของมารดาแล้ว ยังเป็นตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นการดำเนินการทูตในระดับประชาชนด้วย ติดตามจากรายงาน จาก ไทยรัฐนิวส์โชว์ ไทยรัฐทีวี วันที่  8 สิงหาคม 2559

Thailand's success in reducing maternal mortality rate leads to South-South and Triangular Cooperation on safe motherhood between Thailand, Laos PDR and UNFPA. The cooperation leads to the midwifery training for Laos midwives by Thai experts. See more in the news report by Thai Rath TV in Thai Rath News Show on 8 August 2016.