Published on: 11/07/2016

UNFPA หรือ กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติสนับสนุนการลงทุนส่งเสริมศักยภาพวัยรุ่นหญิงเพื่อให้พวกเธอมีโอกาสกำหนดอนาคตของตัวเองเป็นพลังเปลี่ยนแปลงครอบครัวและสังคม แต่หนึ่งในปัจจัยที่อาจขัดขวางการพัฒนาศักยภาพของเด็กผู้หญิงก็คือการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น สำหรับประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีแม่วัยใสมากในเอเชีย และแม่วัยรุ่นมักประสบการตีตราจากสังคมที่ทำให้เสียโอกาสหลายอย่างในชีวิต หนึ่งในนั้นก็คือโอกาสทางการศึกษา นี่เป็นสาเหตุที่ทำให้ UNFPA หรือ กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติผลักดันให้มีการออกพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 โดยมาตรา 6 ของ พ.ร.บ. ดังกล่าวกำหนดให้สถานศึกษา

จัดให้มีระบบการดูแล ช่วยเหลือ และคุ้มครองนักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งตั้งครรภ์ให้ได้รับการศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสมและต่อเนื่อง รวมทั้งจัดให้มีระบบการส่งต่อให้ได้รับบริการอนามัยการเจริญพันธุ์และการจัดสวัสดิการสังคมอย่างเหมาะสม”

นั่นหมายถึงว่าสถานศึกษาช่วยเหลือแม่วัยรุ่นให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ติดตามอ่านรายละเอียดเรื่องสิทธิต่างๆ ที่แม่วัยรุ่นต้องได้รับตามที่ พ.ร.บ.กำหนด ได้ ที่นี่

อินโฟกราฟิคสรุปสาระสำคัญของพ.ร.บ. ได้ ที่นี่

Watch this video with English subtitle here