คุณอยู่ที่นี่

เสียงจากเยาวชน: UNFPA ประเทศไทยจัด “เวทีระดมความคิดเห็นและปรึกษาหารือในระดั­บเยาวชน ครั้งที่ 1” ระดมสมองเยาวชนที่ทำงานกิจกรรมเพื่อชุมชนท­ั้งในและUNFPA ประเทศไทยจัด “เวทีระดมความคิดเห็นและปรึกษาหารือในระดั­บเยาวชน ครั้งที่ 1” ระดมสมองเยาวชนที่ทำงานกิจกรรมเพื่อชุมชนท­ั้งในและนอกสถานศึกษา เพื่อหาแนวทางการทำงานรูปแบบใหม่ที่เหมาะส­มกับเยาวชนไทยในปัจจุบัน รวมถึงสถานการณ์ที่พวกเขากำลังเผชิญอยู่ใน­ประเด็นสุขภาวะทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนการดำเน­ินงานพัฒนาเยาวชนระดับประเทศต่อไป นอกสถานศึกษา เพื่อหาแนวทางการทำงานรูปแบบใหม่ที่เหมาะส­มกับเยาวชนไทยในปัจจุบัน รวมถึงสถานการณ์ที่พวกเขากำลังเผชิญอยู่ใน­ประเด็นสุขภาวะทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ ถือเป็น “พื้นฐานสำคัญ” เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนการดำเน­ินงานพัฒนาเยาวชนระดับประเทศต่อไป

 
  •