สัมมนา “ครอบครัวไทยยุคเกิดน้อยอายุยืน: ทางเลือกและข้อท้าทาย”

31 พฤษภาคม 2019

Bangkok

 

กำหนดการสัมมนาประจำปี

ภายใต้กรอบประเด็นวิจัยเชิงยุทธศำสตร์ที่ 9 (Strategic Research Issue: SRI9)

“การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร”

ประเด็นการสัมมนา

“ครอบครัวไทยยุคเกิดน้อยอายุยืน: ทางเลือกและข้อท้าทาย”

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 8.45 - 13.30 ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

..............................................................................................................................................................

8.45 - 9.00          ลงทะเบียน

9.00 - 9.05          พิธีกรกล่าวต้อนรับ

9.05 - 9.10          รับชม Video Presentation ในหัวข้อ “ครอบครัวไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

9.10 - 9.15          กล่าวเปิดงาน โดย

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์        

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

คุณมาเซล่า ซูอาโซ

ผู้อำนวยการกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNFPA Thailand)

9.15 - 9.45          ปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง

“การสนับสนุนบทบาทครอบครัวเพื่อการปรับสมดุลโครงสร้างประชากรและคุณภาพประชากรไทย”

โดย ดร.ปรเมธี วิมลศิริ

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

9.45 - 9.50          ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกเพื่อการประชาสัมพันธ์งาน

9.50 - 10.00        รับประทานอาหารว่าง

10.00 - 11.30      เสวนา “ทำอย่างไรให้ครอบครัวฟังก์ชัน?: บทบาทสถาบันที่เกี่ยวข้อง”

ดร.วาสนา อิ่มเอม

ผู้ช่วยผู้แทนกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย (UNFPA Thailand)

คุณสุจิตต์ ไตรพิทักษ์

กรรมการบริหารคณะที่ 4 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

พันเอก สันดุษิต ดีบุกคำ

ตัวแทนเครือข่ายครอบครัว

คุณสำเนียง สิมมาวัน

ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิต กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

นายแพทย์ สมชาย ตรีทิพย์สถิตย์

ผู้อำนวยการกองสร้างเสริมสุขภาพ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระชาติ กิเลนทอง

รองศาสตราจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ดำเนินการเสวนา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล

รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

11.30 – 12.00      เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

12.00 - 12.15      กล่าวสรุปและปิดการสัมมนา เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร (SRI9)”

คุณชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ  รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา กรอบประเด็นการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์

12.15 - 12.30      ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกเพื่อการประชาสัมพันธ์งาน

12.30 - 13.30      รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

สื่อมวลชน ในใจติดต่อ sumalnop@unfpa.org

DOCUMENTS

  • Opening speech, seminar agenda and press release

    Download