ICPD และสิทธิมนุษยชน

จำนวนหน้า: 62

วันที่ตีพิมพ์': 2013

Author: UNFPA Thailand

สำนักพิมพ์: UNFPA Thailand

ICPD และสิทธิมนุษยชน 20 ปีแห่งความก้าวหน้าด้านสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ผ่านหน่วยงานควบคุมกำกับการปฏิบัติตามสนธิสัญญาแห่งสหประชาชาติและการปฏิรูปกฎหมาย