คุณอยู่ที่นี่

แนวทางการดําเนินงานเพศวิถีศึกษา โดยกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ: การให้ความสําคัญแก่สิทธิมนุษยชนและเพศภาวะ

เมื่อ 2,400 ปีมาแล้ว มหากาพย์มหาภารตะของอินเดียได้กล่าวถึงการมีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรส ความสัมพันธ์ทาง
เพศแบบชั่วคราว และความพึงพอใจทางเพศของสตรี ซึ่งล้วนให้ค�

าสอนเรื่องเพศสัมพันธ์นานัปการแก่คนหนุ่มสาวในยุคนั้น