ผลกระทบของ การเปล ยนแปลงทางประชากร ในประเทศไทย

จำนวนหน้า: 180

วันที่ตีพิมพ์': 2011

Author: UNFPA

รายงานฉบ บนจ ดทาขนโดยการสนบสน นของคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ( สศช.) และกองท นประชากรแห  งสหประชาชาต (UNFPA) ประเทศไทย การว เคราะห  และข  อเสนอแนะเช งนโยบาย ในการรายงานน ไม  อาจจะสะท  อนต  อม มมองของร ฐบาลไทยหร อกองท นประชากรแห  งสหประชาชาต รวมท งคณะกรรมการบร หารหร อองค  กรในเคร อ