คุณอยู่ที่นี่

รายงานฉบ บนจ ดทาขนโดยการสนบสน นของคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ( สศช.) และกองท นประชากรแห  งสหประชาชาต (UNFPA) ประเทศไทย การว เคราะห  และข  อเสนอแนะเช งนโยบาย ในการรายงานน ไม  อาจจะสะท  อนต  อม มมองของร ฐบาลไทยหร อกองท นประชากรแห  งสหประชาชาต รวมท งคณะกรรมการบร หารหร อองค  กรในเคร อ