คุณอยู่ที่นี่

ดังนั้น เนื่องในโอกาส “วันประชากรโลก ปี 2013” กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงจัดเสวนาเรื่อง “เกิดน้อย ด้อยคุณภาพ”อนาคตประเทศไทยไปทางไหน? ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมเซ็นทรารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ ห้องโลตัส ชั้น 22 เวลา 9.30-12.00 น. โดยมีวิทยากรร่วมสัมมนา ได้แก่ 

 

1.คุณมีชัย วีระไวทยะ ประธานกรรมการ และผู้ก่อตั้ง สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน

2. คุณโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและแผนประชากร

3. ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาสนฤพุฒิ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสถาบันอนาคตไทย

และ ดร.ณัฏฐา โกมลวาทิน เป็นผู้ดำเนินรายการ

ท่านสามารถติดต่อเพื่อสำรองที่นั่ง หรือขอนัดสัมภาษณ์ นายคาสปาร์ พีค ผู้แทนประจำประเทศไทย และ ผู้อำนวยการประจำประเทศมาเลเซีย กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ ได้ที่ จีรวัฒน์ ณ ถลาง เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสาร กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ ที่อีเมล์ nathalang@unfpa.org หรือที่เบอร์โทรศัพท์ 02-687-0130 หรือ 087-506-3065

ทั้งนี้ การจัดเสวนาครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการรณรงค์ “การป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมในหมู่วัยรุ่น” ของกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ โดยจะรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนรวมอย่างทั่วถึงผ่านกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะดำเนินการต่อเนื่องนับจากนี้ไป