คุณอยู่ที่นี่

11 กรกฎาคม พศ 2556 - ปัจจุบันมีหญิงวัยรุ่นจำนวนมากกว่า 600 ล้านคนทั่วโลก และมากกว่า 500 ล้านคนของหญิงวัยรุ่นเหล่านี้อยู่ในประเทศกำลังพัฒนา พวกเธอเหล่านี้มีส่วนสำคัญในการสร้างปัจจุบันและอนาคตของมนุษยชาติ  โอกาสและทางเลือกต่างๆที่ผู้หญิงเหล่านี้ได้รับในช่วงวัยรุ่นจะทำให้พวกเธอเหล่านี้ก้าวเข้าสู่ความเป็นผู้ใหญ่ได้ในฐานะประชากรที่มีพลังและมีความกระตือรือร้น

หากหญิงวัยรุ่นเหล่านี้มีทักษะและโอกาส พวกเธอก็จะสามารถลงทุนให้กับตนเอง ครอบครัวและชุมชนของพวกเธอ การตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมนั้นส่งผลกระทบต่อสิทธิ สุขภาพ การศึกษา และโอกาสของหญิงวัยรุ่นจำนวนมาก และทำลายโอกาสการมีอนาคตที่ดีของพวกเธอ

ในแต่ละปีมีหญิงวัยรุ่นอายุ 15 -19 ปี จำนวนประมาณ 16 ล้านคนที่ให้กำเนิดบุตร และอาการแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์และการคลอดบุตรเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตของหญิงวัยรุ่นในช่วงอายุดังกล่าว โดยเฉพาะหญิงวัยรุ่นที่อยู่ในประเทศกำลังพัฒนา

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนั้นไม่ใช่เป็นเพียงประเด็นสุขภาพ แต่เป็นประเด็นเรื่องการพัฒนา ซึ่งหยั่งรากลึกอยู่กับปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำทางเพศ ความรุนแรง การถูกบังคับให้แต่งงานและการแต่งงานในวัยเด็ก ความไม่สมดุลย์ทางอำนาจระหว่างหญิงวัยรุ่นกับคู่ครองของเธอ การขาดโอกาสทางการศึกษา และความล้มเหลวของระบบและสถาบันต่างๆที่มีหน้าที่ปกป้องรักษาสิทธิของพวกเธอ เพื่อให้ทั่วโลกให้ความสนใจกับประเด็นเหล่านี้ วันประชากรโลกปีนี้จึงเป็นปีของ การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

การแก้ใขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจำเป็นต้องได้รับคำมั่นสัญญาว่าจะลงทุนในวัยรุ่น จากนานาประเทศ ชุมชน และทุกๆคนทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้วและกำลังพัฒนา รัฐบาลในประเทศต่างๆควรประกาศและบังคับใช้กฏหมายให้ผู้หญิงต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปี จึงจะสามารถแต่งงานได้ และควรสนับสนุนความพยายามโดยชุมชนในการส่งเสริมสิทธิของหญิงวัยรุ่นและป้องกันการแต่งงานในวัยเด็กและผลกระทบต่างๆที่ตามมา

วัยรุ่นและเยาวชนควรได้รับการศึกษาเรื่องเพศและความสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับอายุของพวกเขา เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นเพื่อจะนำไปใช้ในการป้องกันและดูแลสุขภาพของตนเองได้ตลอดชีวิต อย่างไรก็ตาม การศึกษาและข้อมูลอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ ยังจำเป็นต้องมีการให้บริการอนามัยการเจริญพันธุ์ที่มีคุณภาพ เพื่อให้วัยรุ่นสามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเองบนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง และเพื่อให้พวกเธอได้มีสุขภาพที่ดี

ในระดับท้องถิ่น ชุมชนควรสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อทำให้เกิดการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ในลักษณะที่เป็นมิตรและเหมาะสมต่อวัยรุ่น โดยคำนึงถึงความอ่อนไหวของแต่ละบุคคล

เพื่อส่งเสริมให้ความพยายามนี้ประสบความสำเร็จ จักต้องมีความเข้าใจว่าเกียรติและสิทธิมนุษยชนของหญิงวัยรุ่นจะได้รับการคุ้มครองและเคารพ พร้อมทั้งช่วยให้หญิงวัยรุ่นสามารถใช้สิทธิในการพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อบรรลุถึงเป้าหมายชีวิตของพวกเธอได้ ในวันนี้ เราขอเรียกร้องให้รัฐบาล ประชาคมนานาชาติ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนใช้มาตรการที่จะส่งเสริมให้หญิงวัยรุ่นมีทางเลือกของชีวิตที่อยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบ และให้การสนับสนุนที่จำเป็นในกรณีที่สิทธิของพวกเธอถูกคุกคาม เด็กผู้หญิงทุกคน ไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ใด หรือไม่ว่าจะมีสถานภาพทางเศรษฐกิจอย่างไร มีสิทธิที่จะใช้ศักยภาพของพวกเธออย่างเต็มที่ แต่วันนี้มีเด็กหญิงจำนวนมากถูกปฎิเสธสิทธิดังกล่าว เราสามารถแก้ใขสิ่งที่ไม่ถูกต้องได้ และเราไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  

MESSAGE ON WORLD POPULATION DAY

Dr. Babatunde Osotimehin UNFPA EXECUTIVE DIRECTOR

 

11 July 2013 - There are over 600 million girls in the world today, more than 500 million of them in developing countries. They are shaping humanity's present and future. The opportunities and choices girls have during adolescence will enable them to begin adulthood as empowered, active citizens.

 

With the right skills and opportunities, they can invest in themselves, in their families and their communities.  However, pregnancy jeopardizes the rights, health, education and potential of far too many adolescent girls, robbing them of a better future.

 

About 16 million girls aged 15-19 give birth each year, and complications from pregnancy and child birth are the leading cause of death among girls in this age group, especially in developing countries.

Adolescent pregnancy is not just a health issue, it is a development issue.  It is deeply rooted in poverty, gender inequality, violence, child and forced marriage, power imbalances between adolescent girls and their male partners, lack of education, and the failure of systems and institutions to protect their rights. To bring these issues to global attention, this year's World Population Day is focusing on adolescent pregnancy.

Breaking the cycle of adolescent pregnancy requires commitment from nations, communities and individuals in both developed and developing countries to invest in adolescent girls. Governments should enact and enforce national laws that raise the age of marriage to 18 and should promote community-based efforts that support girls' rights and prevent child marriage and its consequences.

Adolescents and youth must be provided with age-appropriate comprehensive sexuality education to develop the knowledge and skills they need to protect their health throughout their lives. However, education and information are not enough. Good quality reproductive health services must also be readily available in order for adolescents to make informed choices and be healthy.

At the local level, communities should provide the infrastructure to deliver reproductive health care in a youth-friendly and sensitive way.

Underlying all these efforts is the understanding that the dignity and human rights of adolescent girls must be respected, protected and fulfilled.  Today, we call on governments, the international community and all stakeholders involved to take measures that enable adolescent girls to make responsible life choices and to provide the necessary support for them in cases when their rights are threatened.  Every young girl, regardless of where she lives, or her economic circumstances, has the right to fulfil her human potential. Today, too many girls are denied that right. We can change that, and we must.