คุณอยู่ที่นี่

กระทรวงสาธารณสุข (กรมควบคุมโรค กรมอนามัย และกรมสุขภาพจิต) จับมือกับ UNFPA Thailand (กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอเชิญบรรณาธิการและผู้สื่อข่าวจากสื่อมวลชนทุนแขนงร่วมงานแถลงข่าวและรับฟังเสวนา "รักปลอดภัยก่อน วาเลนไทน์" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ถุงยางอนามัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 - 2562 โดยมุ่งเน้น "Public-Private Partnership เพื่อรักปลอดภัย" ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องกมลทิพย์ 3 โรงแรมสุโกศล ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร

กำหนดการ

8.30 - 9.00 น. ลงทะเบียน
9.00 - 10.00 น. เปิดการแถลงข่าวและปฐกถาพิเศษ "Public-Private Partnership เพื่อการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีรักปลอดภัย" โดย
• นพ. ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
• นพ. ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองอธิบดีอธิบดีกรมอนามัย 
• สาธิดา คล่องเวสสะ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ศรีสยามการพิมพ์ จำกัด (นิตยสาร I Like)
• ดร. วาสนา อิ่มเอม ผู้ช่วยผู้แทนกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย

***ดำเนินรายการ โดย คุณกาละแมร์ พัชรศรี เบญจมาศ

10.00 - 10.15น. ภาพยนต์สั้นเรื่อง "I'm pregnant" และสรุปความคิดเห็นของผู้ชมโดยกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA)

10.15 - 10.30น. ถ่ายภาพหมู่ และ พักรับประทานอาหารว่าง

10.30 - 11.30น. เสวนาเรื่อง "รักจริงต้องใส่ใจ รักปลอดภัยต้องใส่ถงยางอนามัย" เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการเสนอทางเลือกให้กับประชาชนเรื่อง ความรักที่ปลอดภัย โดย
• นพ. สุเมธ องค์วรรณดี ผู้อำนวยการสำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
• นพ. กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธ์ (รอยืนยัน)
• พญ. มธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
คุณปิง เกรียงไกร วชิรธรรมพร ผู้กำกับเดอะฮอร์โมนซีรี่ยส์ บริษัท GDH 559
• คุณพชรพรรษ์ ประจวบลาภ ประธานเครือข่ายยุวทัศน กรุงเทพมหานคร

***ดำเนินรายการ โดย คุณกาละแมร์ พัชรศรี เบญจมาศ

11.30 - 12.00 น. ถาม-ตอบ
12:00 - 13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

สื่อมวลชนกรุณายืนยันเข้าร่วมงานได้ที่กรุณาติดต่อ คุณกุลวดี สุมาลย์นพ sumalnop@unfpa.org หรือที่เบอร์ 02-687-0130 หรือ 08-1917-5602

ข้อมูลพื้นฐาน