คุณอยู่ที่นี่

 

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 กรมอนามัยร่วมกับกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติได้จัดการประชุมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอนามัยการเจริญพันธุ์ขึ้นที่ห้องประชุมกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเผยแพร่ฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ rhdata.anamai.moph.go.th  เป็นครั้งแรกแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จากกระทรวงและหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ผ่านการประชุม teleconference

ฐานข้อมูลอนามัยการเจริญพันธุ์ rhdata.anamai.moph.go.th โดยกรมอนามัยร่วมกับ UNFPA

 

สืบเนื่องจากข้อมูลและสถิติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอนามัยการเจริญพันธุ์ในประเทศไทยมีอยู่อย่างกระจัดกระจายและมีที่มาของข้อมูลจากหลายแหล่ง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในความร่วมมือกับกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) จึงได้จัดทำโครงการความร่วมมือในการรวบรวม จัดเก็บ และพัฒนาฐานข้อมูลตัวชี้วัดอนามัยการเจริญพันธุ์ในประเทศไทยอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีความครอบคลุมของข้อมูล มีชุดข้อมูลที่เป็นทางการ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน เพื่อเป็นเครื่องมือให้แก่หน่วยงานและบุคลากรในทุกภาคส่วนที่มีบทบาทหน้าที่ส่งเสริมอนามัยการเจริญพันธุ์และสุขภาวะทางเพศของประชาชน ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ในการติดตามสถานการณ์และการดำเนินงานด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ในประเทศไทย อันจะนำไปสู่การพัฒนานโยบายและปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  ฐานข้อมูลนี้ได้รวบรวมและคัดเลือกสถิติตัวชี้วัดด้านต่างๆของอนามัยการเจริญพันธุ์จากแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ โดยนำเสนอข้อมูลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและแจกแจงข้อมูลในระดับย่อย เช่น รายจังหวัด อายุ เพศ

ปัจจุบัน ฐานข้อมูลอนามัยการเจริญพันธุ์  rhdata.anamai.moph.go.th นำเสนอตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านประชากร ด้านการวางแผนครอบครัว ด้านแม่และเด็ก และด้านวัยรุ่น  และมีแผนที่จะพัฒนาให้มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น รวมถึงพัฒนาให้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ด้วย