Statement

สาส์นวันประชากรโลก พ.ศ. 2561 การวางแผนครอบครัวคือสิทธิมนุษยชน

11 กรกฎาคม 2018

 

การวางแผนครอบครัวคือสิทธิมนุษยชน

 

สาส์นวันประชากรโลก

 โดย ดร. นาตาเลีย คาเนม ผู้อำนวยการบริหาร

กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA)

 

11 กรกฎาคม 2561

 

***

 

เมื่อ 50 ปีที่ผ่านมา ในวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2511 โลกได้ร่วมกันประกาศว่า "พ่อและแม่มีสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานในการตัดสินใจจำนวนและระยะห่างการมีบุตรของตนได้อย่างอิสระและด้วยความรับผิดชอบ" ณ ที่ประชุมระหว่างประเทศของสหประชาชาติเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่จัดขึ้น ณ กรุงเตหะราน

 

การวางแผนครอบครัวไม่เพียงแต่เป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนเท่านั้น แต่ยังเป็นหัวใจของการเสริมพลังให้กับสตรี การลดความยากจน และการบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

อย่างไรก็ตาม ในภูมิภาคที่กำลังพัฒนา มีสตรีมากถึง 214 ล้านคนที่ยังคงขาดวิธีการวางแผนครอบครัวที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นผลมาจากการขาดข้อมูลหรือการเข้าถึงการบริการ การขาดแรงสนับสนุนจากคู่สมรสและชุมชนที่พวกเธออยู่ สาเหตุเหล่านี้เป็นปัจจัยคุกคามไม่ให้พวกเธอสามารถสร้างครอบครัวเพื่ออนาคตที่ดีกว่าสำหรับตัวเอง ครอบครัว และชุมชนของตัวเองได้

 

กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) สนับสนุนการวางแผนครอบครัวในประเทศกำลังพัฒนาโดยการทำให้มั่นใจว่าสามารถเข้าถึงวิธีการคุมกำเนิดสมัยใหม่ได้อย่างครบครัน การเสริมสร้างระบบสุขภาพแห่งชาติ และการสนับสนุนให้มีความเสมอภาคระหว่างเพศ

 

กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) มุ่งมั่นให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องกับประเทศต่างๆ ในความพยายามที่จะค้ำชูไว้ซึ่งสิทธิของแต่ละบุคคลในการวางแผนเพื่อสร้างครอบครัวโดยเฉพาะสิทธิของสตรี เรามุมานะเพื่อยุติภาวะความต้องการที่ยังไม่สัมฤทธิ์ผลเพื่อการวางแผนครอบครัวแบบสมัครใจ (unmet need for voluntary family planning) ในประเทศกำลังพัฒนาให้ได้ภายในปีพ.ศ. 2573 แต่เราไม่สามารถบรรลุเป้าหมายนี้ได้ด้วยการทำงานของเราตามลำพัง รัฐบาล สมาชิกรัฐสภา ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคมจำเป็นต้องเข้ามาเพื่อผนึกกำลังเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ โดยเริ่มต้นจากการที่ประเทศที่พัฒนาแล้วสามารถช่วยสนับสนุนกองทุนโลกเพื่อการวางแผนครอบครัวโดยการลงทุนเพียง 6 บาท หรือ 0.20 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อคนต่อปี เมื่อพิจารณาถึงผลตอบแทนที่จะได้แก่ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ นัปเป็นการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์ที่สามารถทำได้จริงเพื่อสร้างอนาคตของประชาคมโลก

 

ในวาระวันประชากรโลกนี้ ทางกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) ขอเรียกร้องให้รัฐบาลของประเทศต่างๆ บรรลุความมุ่งมั่นที่จะให้ประชากรของตนได้เข้าถึงการดูแลและสิทธิสุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์แบบถ้วนหน้า ซึ่งรวมถึงการให้บริการและข้อมูลการวางแผนครอบครัวตามที่ได้ให้สัตยาบันไว้ในการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยประชากรและการพัฒนา ปีพ.ศ.2537 (The 1994 International Conference on Population and Development—ICPD) และ ในวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนภายในปีพ.ศ. 2573 (The 2030 Agenda for Sustainable Development)

 

การลงทุนในการวางแผนครอบครัวในวันนี้ คือ การลงทุนในสุขภาพและสวัสดิภาพของสตรีจำนวนหลายล้านคนที่จะกลายมาเป็นกำลังของโลกในอนาคตอันใกล้นี้

 


สื่อ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ

คุณกุลวดี สุมาลย์นพ email: sumalnop@unfpa.org; 02 687 0130