คุณอยู่ที่นี่

สาส์นวันประชากรโลก พ.ศ. 2560

การวางแผนครอบครัว คือ การสร้างพลังแก่ประชาชนและการพัฒนาประเทศ

11 กรกฎาคม 2560

โดย ดร. นาตาเลีย คาเนม รักษาการผู้อำนวยการบริหาร

กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ

***

ทุกๆ วัน สตรีที่อยู่ในภาวะเปราะบางโดยเฉพาะสตรีที่มีความยากจนหรือเป็นผู้อพยพต้องประสบกับอุปสรรคต่างๆ ทั้งทาง เศรษฐกิจ สังคมและลักษณะทางภูมิศาสตร์ ที่ทำให้พวกเธอไม่สามารถเข้าถึงบริการและข้อมูลด้านการวางแผนครอบครัวได้

 

วันนี้เมื่อ 50 ปีที่แล้ว เลขาธิการสหประชาชาติในขณะนั้นได้ก่อตั้งกองทุนประชากรแห่งสหประชาติ (UNFPA – United Nations Population Fund) ขึ้นมาในฐานะกองทุน (Trust Fund) และตั้งแต่ปีพ.ศ. 2512 เป็นต้นมา กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติก็เริ่มดำเนินงานและได้ช่วยขจัดอุปสรรคต่างๆ มากมายที่ขัดขวางการวางแผนครอบครัวและทำให้สตรีทั้งหลายได้ใช้สิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ของตนได้อย่างแท้จริง จากวันนั้นถึงวันนี้ UNFPA ได้สนับสนุนให้การคุมกำเนิดสมัยใหม่ทั่วโลกเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว จากร้อยละ 36 ในพ.ศ. 2513 เป็นร้อยละ 64 ในปี พ.ศ. 2560 นี้

 

แม้ว่าจะมีความคืบหน้าในเรื่องของการวางแผนครอบครัวให้เห็นได้อย่างชัดเจน แต่ความท้าทายก็ยังคงอยู่ มีสตรีอีก 214 ล้านคนในประเทศกำลังพัฒนาที่ขาดการเข้าถึงวิธีการวางแผนครอบครัวที่ปลอดภัยและมีประสิทธิผล สตรีเหล่านี้จำนวนมากอยู่ใน 69 ประเทศที่มีฐานะทางเศรษฐกิจยากจนที่สุดในโลก การเติมเต็มความต้องการที่ไม่ส้มฤทธิ์สำหรับการคุมกำเนิด (unmet need) ให้กับสตรีเหล่านี้จะช่วยชีวิตของพวกเธอให้หลีกเลี่ยงจากการตั้งครรภ์ที่ไม่ได้ตั้งใจได้ถึง 67 ล้านครั้งและลดการเสียชีวิตของมารดาลงที่คาดประมาณว่ามีสูงถึงปีละ 303,000 ราย ได้มากถึงหนึ่งในสาม

 

การดูแลสุขภาพด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ที่ดีที่รวมถึงการวางแผนครอบครัวแบบสมัครใจ สามารถสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยการสร้างอำนาจให้กับสตรีให้ได้จบการศึกษา ให้ได้เข้าสู่ตลาดแรงงานที่ได้รับการตอบแทน ได้สร้างผลิตผลที่มากขึ้นจากการทำงาน และสร้างรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเหล่านี้จะเพิ่มการออมและการลงทุน นอกจากนั้นแล้ว แต่ละดอลลาร์ที่ลงทุนเพิ่มเพื่อสนับสนุนบริการคุมกำเนิดที่เพิ่มขึ้นจากระดับปัจจุบันจะทำให้ต้นทุนที่มาจากการตั้งครรภ์ลดลงได้ถึง 2.30 ดอลลาร์

 

การลงทุนในการวางแผนครอบครัวช่วยนำไปสู่ความมั่งคั่งของทุกคน

 

ฉะนั้นเอง การวางแผนครอบครัวมีความสำคัญมากที่จะทำให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 1 ที่มุ่งขจัดความยากจน การวางแผนครอบครัวยังเป็นกุญแจเพื่อบรรลุเป้าหมายอื่นๆ เช่น การขจัดความหิวโหย การสนับสนุนให้มีสุขภาพดี และมีความเท่าเทียมกันทางเพศ

 

UNFPA ตั้งเป้าหมายสูงเพื่อนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลง นั่นคือ ขจัดความต้องการที่ไม่ส้มฤทธิ์ในการวางแผนครอบครัว (unmet demand) ให้หมดไปภายในพ.ศ. 2573 และเนื่องในโอกาสวันประชากรโลกนี้ UNFPA เชิญชวนให้ทุกๆ รัฐบาลและทุกๆ ภาคส่วนช่วยกันเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ นอกจากนี้ UNFPA ขอเชิญชวนให้รัฐบาลทั้ง 179 ประเทศที่ลงนามในโครงการปฏิบัติการของการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยประชากรและการพัฒนา (ICPD Programme of Action) ณ กรุงไคโร เมื่อปี พ.ศ. 2537 ให้ปฏิบัติตามพันธะสัญญาที่ได้ให้ไว้ในการบรรลุการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในเรื่องสุขภาวะทางเพศ ซึ่งรวมไปถึงการวางแผนครอบครัวแบบสมัครใจ เพราะนี่ไม่เป็นเพียงแค่การปกป้องสุขภาพและสิทธิมนุษยชนของทุกคน แต่เป็นการลงทุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ความมั่งคั่งและความเจริญรุ่งเรืองของมนุษยชาติด้วย

ชม วิดีโอ UNFPA ตลอด 45 ปีในประเทศไทย

Eng version, here