Statement

สาส์นวันประชากรโลก พ.ศ. 2560 การวางแผนครอบครัว คือ การสร้างพลังแก่ประชาชนและการพัฒนาประเทศ

11 July 2017
วันประชากรโลก พ.ศ. 2560 การวางแผนครอบครัว คือ การสร้างพลังแก่ประชาชนและการพัฒนาประเทศ

สาส์นวันประชากรโลก พ.ศ. 2560

การวางแผนครอบครัว คือ การสร้างพลังแก่ประชาชนและการพัฒนาประเทศ

11 กรกฎาคม 2560

โดย ดร. นาตาเลีย คาเนม รักษาการผู้อำนวยการบริหาร

กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ

***

ทุกๆ วัน สตรีที่อยู่ในภาวะเปราะบางโดยเฉพาะสตรีที่มีความยากจนหรือเป็นผู้อพยพต้องประสบกับอุปสรรคต่างๆ ทั้งทาง เศรษฐกิจ สังคมและลักษณะทางภูมิศาสตร์ ที่ทำให้พวกเธอไม่สามารถเข้าถึงบริการและข้อมูลด้านการวางแผนครอบครัวได้

 

วันนี้เมื่อ 50 ปีที่แล้ว เลขาธิการสหประชาชาติในขณะนั้นได้ก่อตั้งกองทุนประชากรแห่งสหประชาติ (UNFPA – United Nations Population Fund) ขึ้นมาในฐานะกองทุน (Trust Fund) และตั้งแต่ปีพ.ศ. 2512 เป็นต้นมา กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติก็เริ่มดำเนินงานและได้ช่วยขจัดอุปสรรคต่างๆ มากมายที่ขัดขวางการวางแผนครอบครัวและทำให้สตรีทั้งหลายได้ใช้สิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ของตนได้อย่างแท้จริง จากวันนั้นถึงวันนี้ UNFPA ได้สนับสนุนให้การคุมกำเนิดสมัยใหม่ทั่วโลกเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว จากร้อยละ 36 ในพ.ศ. 2513 เป็นร้อยละ 64 ในปี พ.ศ. 2560 นี้

 

แม้ว่าจะมีความคืบหน้าในเรื่องของการวางแผนครอบครัวให้เห็นได้อย่างชัดเจน แต่ความท้าทายก็ยังคงอยู่ มีสตรีอีก 214 ล้านคนในประเทศกำลังพัฒนาที่ขาดการเข้าถึงวิธีการวางแผนครอบครัวที่ปลอดภัยและมีประสิทธิผล สตรีเหล่านี้จำนวนมากอยู่ใน 69 ประเทศที่มีฐานะทางเศรษฐกิจยากจนที่สุดในโลก การเติมเต็มความต้องการที่ไม่ส้มฤทธิ์สำหรับการคุมกำเนิด (unmet need) ให้กับสตรีเหล่านี้จะช่วยชีวิตของพวกเธอให้หลีกเลี่ยงจากการตั้งครรภ์ที่ไม่ได้ตั้งใจได้ถึง 67 ล้านครั้งและลดการเสียชีวิตของมารดาลงที่คาดประมาณว่ามีสูงถึงปีละ 303,000 ราย ได้มากถึงหนึ่งในสาม

 

การดูแลสุขภาพด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ที่ดีที่รวมถึงการวางแผนครอบครัวแบบสมัครใจ สามารถสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยการสร้างอำนาจให้กับสตรีให้ได้จบการศึกษา ให้ได้เข้าสู่ตลาดแรงงานที่ได้รับการตอบแทน ได้สร้างผลิตผลที่มากขึ้นจากการทำงาน และสร้างรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเหล่านี้จะเพิ่มการออมและการลงทุน นอกจากนั้นแล้ว แต่ละดอลลาร์ที่ลงทุนเพิ่มเพื่อสนับสนุนบริการคุมกำเนิดที่เพิ่มขึ้นจากระดับปัจจุบันจะทำให้ต้นทุนที่มาจากการตั้งครรภ์ลดลงได้ถึง 2.30 ดอลลาร์

 

การลงทุนในการวางแผนครอบครัวช่วยนำไปสู่ความมั่งคั่งของทุกคน

 

ฉะนั้นเอง การวางแผนครอบครัวมีความสำคัญมากที่จะทำให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 1 ที่มุ่งขจัดความยากจน การวางแผนครอบครัวยังเป็นกุญแจเพื่อบรรลุเป้าหมายอื่นๆ เช่น การขจัดความหิวโหย การสนับสนุนให้มีสุขภาพดี และมีความเท่าเทียมกันทางเพศ

 

UNFPA ตั้งเป้าหมายสูงเพื่อนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลง นั่นคือ ขจัดความต้องการที่ไม่ส้มฤทธิ์ในการวางแผนครอบครัว (unmet demand) ให้หมดไปภายในพ.ศ. 2573 และเนื่องในโอกาสวันประชากรโลกนี้ UNFPA เชิญชวนให้ทุกๆ รัฐบาลและทุกๆ ภาคส่วนช่วยกันเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ นอกจากนี้ UNFPA ขอเชิญชวนให้รัฐบาลทั้ง 179 ประเทศที่ลงนามในโครงการปฏิบัติการของการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยประชากรและการพัฒนา (ICPD Programme of Action) ณ กรุงไคโร เมื่อปี พ.ศ. 2537 ให้ปฏิบัติตามพันธะสัญญาที่ได้ให้ไว้ในการบรรลุการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในเรื่องสุขภาวะทางเพศ ซึ่งรวมไปถึงการวางแผนครอบครัวแบบสมัครใจ เพราะนี่ไม่เป็นเพียงแค่การปกป้องสุขภาพและสิทธิมนุษยชนของทุกคน แต่เป็นการลงทุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ความมั่งคั่งและความเจริญรุ่งเรืองของมนุษยชาติด้วย

ชม วิดีโอ UNFPA ตลอด 45 ปีในประเทศไทย

Eng version, here