คุณอยู่ที่นี่

จดหมายเชิญสื่อ

ไทย, UNFPA ร่วมอบรมผดุงครรภ์ลาวเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตของมารดาในสปป.ลาว

เรื่อง    เรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมพูดคุยกับผดุงครรภ์ลาวภายใต้โครงการความร่วมมือไตรภาคีแบบใต้-ใต้ระหว่างไทย-UNFPA-สปป.ลาวด้านสุขภาพมารดา วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30-11.30 น.

เรียน      บรรณาธิการ / ผู้สื่อข่าว ประจำจังหวัดขอนแก่น และ ประจำภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

กิจกรรม                 พิธีปิด การอบรมเพื่อ “สร้างศักยภาพผู้สอนการผดุงครรภ์จากสปป.ลาว รุ่นที่ 2

จัดโดย                   UNFPA (United Nations Population Fund) กองทุนประชากรแห่งสหประชาติประจำประเทศไทย

วัน เวลา                 วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560  เวลา 08.30-11.30 น.

สถานที่                   ณ ห้องประชุมศรีกาลพฤกษ์  ชั้น 1 อาคาร 6 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แผนที่ https://goo.gl/maps/UwJVnen8qnm

สื่อมวลชน ยืนยันเข้าร่วมงานได้ที่ กุลวดี สุมาลย์นพ email: sumalnop@unfpa.org โทรศัพท์ 08.1917.5602

กำหนดการ

เวลา

กิจกรรม

08.30 – 09.00 น.

§  ครูผดุงครรภ์ สปป.ลาว และแขกผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ ห้องประชุมศรีกาลพฤกษ์ ชั้น 1 อาคาร 6

09.00 น.

§  ประธานในพิธี เดินทางมาถึงห้องประชุม

09.00 – 09.10 น.

§  กล่าวรายงาน โดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พักตร์วิไล ศรีแสง

ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดอบรมฯ 

09.10 – 09.30 น.

§  พิธีมอบประกาศนียบัตร โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

09.30 – 09.45 น.

§  ชมวิดิทัศน์กิจกรรมจากการอบรม

09.45 – 10.00 น.

§  ตัวแทนผู้เข้าอบรมชาวลาว ภายใต้หลักสูตร 6 เดือน กล่าวแสดงความรู้สึก

10.00 – 10.15 น.

§  เครือข่ายความร่วมมือไตรภาคีกล่าวแสดงความยินดี โดย

-        ผู้แทนจากความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency – TICA) กระทรวงการต่างประเทศ

-        ผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุข สปป.ลาว

-        ผู้แทนจาก UNFPA Thailand และ UNFPA Lao

10.15 – 10.30 น.

§  ผู้แทนจากแหล่งฝึกปฏิบัติงานกล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่ผู้เข้าอบรม

(โรงพยาบาลศรีนครินทร์, โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น, ศูนย์อนามัยที่ 7, และโรงพยาบาลชุมแพ)

10.30 – 10.45 น.

§  มอบของที่ระลึก

10.45 – 11.00 น.

§  ประธานในพิธีกล่าวแสดงความยินดี ให้โอวาทแก่ผู้เข้าอบรม  และปิดการอบรม

11.00 – 11.30 น.

§  ถ่ายภาพร่วมกันและรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

 

ข้อมูลพื้นฐาน:

UNFPA (United Nations Population Fund) กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติร่วมกับรัฐบาลไทย โดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency – TICA) กระทรวงการต่างประเทศ จัดทำโครงการความร่วมมือไตรภาคีแบบใต้-ใต้ระหว่างไทย-UNFPA-สปป.ลาวด้านสุขภาพมารดา (South-South and Triangular Cooperation on Safe Motherhood) เพื่อสนับสนุนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และประเทศต่างๆ ที่ยังคงมีจำนวนการเสียชีวิตของมารดาในระดับที่สูงโดยประเทศไทยเน้นการให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคในการพัฒนาการผดุงครรภ์ ความร่วมมือไตรภาคีนี้เป็นส่วหนึ่งของความพยายามลดอัตราการเสียชีวิตของมารดาของทุกประเทศให้น้อยกว่า 70 ต่อการเกิดมีชีพ 100,000 คน ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ 3 ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่มุ่งให้ประชากรทุกคนทุกวัยมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี [ที่มา http://goo.gl/6zBDV3]

 

การร่วมมือไตรภาคีนี้เน้นการเสริมศักยภาพของสถาบันและการพัฒนาบุคลากรด้านการผดุงครรภ์ของสปป.ลาว กิจกรรมหลักในความร่วมมือในครั้งนี้คือการส่งเสริมศักยภาพของผู้สอนการผดุงครรภ์และครูคลินิกการผดุงครรภ์ของสปป.ลาว รวมทั้งการให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาการผดุงครรภ์ (midwifery education) ตามมาตรฐานของ ICM-WHO (International Confederation of Midwives-World Health Organisation) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดการจัดการศึกษาการผดุงครรภ์ของประเทศกำลังพัฒนา ภายใต้มาตรฐานนี้ มี 3 ด้านที่มีความสำคัญคือ การบริหารจัดการหลักสูตรการผดุงครรภ์โดยสถาบัน การจัดการหลักสูตรการเรียนการสอน การมีระบบการประเมินศักยภาพของครูและนักเรียนการผดุงครรภ์ ทั้งนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบันที่ได้รับเลือกให้จัดการอบรมภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้ ภายใต้ “โครงการพัฒนาศักยภาพระบบการผดุงครรภ์ของสปป.ลาว”

 

ติดตามอ่านความสำเร็จของโครงการความร่วมมือไตรภาคีแบบใต้-ใต้ระหว่างไทย-UNFPA-สปป.ลาวด้านสุขภาพมารดา ได้ที่ https://thailand.unfpa.org/en/publications/good-practices-unfpa-thailand-10th-programme-2012-2016 และติดตามข่าวสารชอง UNFPA ได้ที่ www.facebook.com/UNFPAThailand หรือ www.twitter.com/UNFPA_Thailand

#####################

DOCUMENTS