การบรรยายพิเศษ “10 ปีของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของสหราชอาณาจักร วิธีการดำเนินการและผลสำเร็จ”

8 กุมภาพันธ์ 2017

Bangkok

ข้อมูลสำหรับสื่อมวชน I Media Advisory
การบรรยายพิเศษ  “10 ปีของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของสหราชอาณาจักร วิธีการดำเนินการและผลสำเร็จ”
 
กิจกรรม        การบรรยายพิเศษ10 ปีของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของสหราชอาณาจักรวิธีการดำเนินการและผลสำเร็จ”

ผู้บรรยาย      อลิสัน ฮาดลีย์ ผู้อำนวยการศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลเรื่องการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น สหราชอาณาจักร (Teenage Pregnancy Knowledge Exchange, UK) ผู้ประสบผลความสำเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นสู่การปฏิบัติในระหว่างปี พ.ศ. 2542 – 2557

วัน เวลา        วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 – 11.30 น.

สถานที่         ห้อง Board Room ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร (แผนที่ http://th.miraclegrandhotel.com/map/

 
อลิสัน ฮาดลีย์ ผู้อำนวยการศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลเรื่องการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น สหราชอาณาจักร (Teenage Pregnancy Knowledge Exchange, UK) รับผิดชอบงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติในระหว่างปี พ.ศ. 2542 จนถึง 2557 จะเป็นผู้บรรยายรายละเอียดของการนำยุทธศาสตร์อันซับซ้อนนี้ไปสู่การปฏิบัติตลอดระยะเวลา 10 ปีดังกล่าวและฉายภาพองค์ประกอบพื้นฐาน 6 ด้านของการดำเนินงานที่พบว่าเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จ ตลอดจนแบ่งปันบทเรียนสำคัญเพื่อให้ภาครัฐและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบายด้านการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของประเทศไทยได้พิจารณาปรับใช้ในการดำเนินงานเพื่อลดอัตราการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น โดยทาง UNFPA กองทุนประชากรแห่งสหประชาติเป็นผู้เชิญอลิสันมาบรรยายในครั้งนี้ โดยเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 2 ที่จัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 
กำหนดการ
09.00 – 09.15 น. กล่าวเปิดการประชุม โดย อธิบดี กรมอนามัย กล่าวรายงาน โดย ผู้อำนวยการ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย
09.15 – 10.15 น. การนำเสนอประสบการณ์และบทเรียนจากประเทศอังกฤษ โดย อลิสัน ฮาดลีย์ ผู้อำนวยการศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลเรื่องการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น มหาวิทยาลัยเบดฟอร์ดไชร์ สหราชอาณาจักร
10.15 – 10.35 น. คำถามและข้อคิดเห็นจากผู้ร่วมอภิปราย นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
10.35 – 11.30 น. ซักถามและเปิดอภิปรายทั่วไป สรุปและปิดการประชุม 
*** ดำเนินรายการ โดย รศ.ดร. วาสนา อิ่มเอม กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ และมีบริการแปลภาษาไทยและอังกฤษตลอดรายการ***
สื่อมวลชนยืนยันร่วมฟังการบรรยายได้ที่ กุลวดี สุมาลย์นพ email: sumalnop@unfpa.org โทรศัพท์ 08.1917.5602
 
ข้อมูลพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ 10 ปีว่าด้วยประเด็นการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของรัฐบาลพรรคแรงงานแห่งสหราชอาณาจักร (อังกฤษ) นับเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่มีไม่มากนักของการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จในการลดอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น รัฐบาลอังกฤษประกาศใช้ยุทธศาสตร์นี้ในปี พ.ศ. 2542 เป็นความพยายามครั้งแรกของรัฐบาลที่จะขับเคลื่อนแผนงานที่ถูกพัฒนาด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ มีความครอบคลุมรอบด้าน มีกรอบเวลางบประมาณ และการสนับสนุนจากผู้นำอย่างเพียงพอเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี การขับเคลื่อนนำโดยหน่วยงานส่วนกลาง หนุนโดยการลงมือปฏิบัติงานในระดับท้องถิ่น ภายใต้การดำเนินงาน 4 เสาหลัก คือ ปฏิบัติการร่วมระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานท้องถิ่น พัฒนางานป้องกันให้ดีขึ้นด้วยการปรับปรุงการ เรียนการสอนเรื่องเพศและสัมพันธภาพพร้อมกับเพิ่มการใช้บริการคุมก าเนิดที่มีประสิทธิภาพของวัยรุ่น งานรณรงค์วงกว้างเพื่อสื่อสารถึงตัววัยรุ่นและพ่อแม่ผู้ปกครอง และปฏิบัติการร่วมเพื่อหนุนช่วยพ่อแม่วัยรุ่น นับตั้งแต่เริ่มนำยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติพบว่าอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นลดลงถึง 51% และมีการลดลง อย่างมีนัยสำคัญในพื้นที่ยากไร้ (deprived areas) ด้วย
 
ปัจจุบัน สถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นไทยยังอยู่ในอัตราที่สูง ในปีพ.ศ. 2558 อัตราการคลอดบุตรในวัยรุ่นอยู่ที่ระดับ 44.8 ต่อการคลอดของหญิงอายุ 15 – 19 ปี 1,000 คน (https://goo.gl/9bq9zu) และอัตราการเจริญพันธุ์ของวัยรุ่นไทยอยู่ในระดับที่ 6 ในบรรดา 11 ประเทศในอาเซียน (รวมประเทศติมอร์-เลสเต) (https://goo.gl/wF9E6z) โดยสรุปภาพรวมของสถิติได้ตามภาพด้านล่างนี้
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTS

  • การบรรยายพิเศษ

    Download