คุณอยู่ที่นี่

กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) ออกรายงานสถานการณ์ประชากรโลกประจำปี 2561 โดยเน้น "พลังของทางเลือก" และมีชื่อรายงานเต็มว่า "พลังของทางเลือก: สิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์และการเปลี่ยนผ่านทางโครงสร้างประชากร" รายงานฉบับนี้นำเสนอมุมมองเชิงลึกเพื่อให้เห็นถึง พลัง ที่มาจากการได้เลือกจำนวนบุตร ช่วงเวลาในการมีบุตร และ ระยะเว้นห่างการมีบุตร ว่าสามารถช่วยสนับสนุนความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมของโลกได้อย่างไร

อ่าน รายงานสถานการณ์ประชากรโลกประจำปี 2561 ฉบับเต็มได้ที่ here.

ภาวะการเจริญพันธุ์ที่แตกต่างของผู้หญิงในสังคมไทย

เกด ตั้งครรภ์เมื่อไม่พร้อมเมื่อตอนที่เธออายุได้เพียง 15 ปี นั่นเป็นเพราะเธอไม่สามารถเข้าถึงบริการการคุมกำเนิด สนิท ต้องการมีบุตร แต่เธอไม่สามารถเข้าถึงบริการการรักษาภาวะมีบุตรยากได้ UNFPA เชื่อว่า เงินไม่ควรเป็นปัจจัยกำหนด ทางเลือก ของแต่ละคน