คุณอยู่ที่นี่

รายงานการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน
ในโครงการความร่วมมือใต้-ใต้และไตรภาคีระหว่าง UNFPA และรัฐบาลไทย

กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (United Nations Population Fund-UNFPA) และรัฐบาลไทยผ่าน กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency - TICA) ได้ร่วมมือกันดำเนินโครงการต่าง ๆ อย่างกว้างขวางภายใต้กรอบความร่วมมือใต้-ใต้ (South-South Cooperation-SSC) เพื่อแบ่งปันและแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีของประเทศไทยเกี่ยวกับการส่งเสริม
สุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์รวมทั้งด้านประชากรและการพัฒนาไปยังประเทศอื่น ๆ ตั้งแต่ พ.ศ. 2523 นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน ความคิดริเริ่มความร่วมมือใต้-ใต้และไตรภาคี ระหว่างหุ้นส่วนทั้งสองได้มีการเปลี่ยนรูปแบบให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การทำงานเพื่อสนองความต้องการและความเท่าเทียมกันของคู่ร่วมมือ โดยมีเป้าหมายสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน โครงการความร่วมมือ
ต่าง ๆ ดังกล่าวประกอบด้วยโครงการความร่วมมือใต้-ใต้และไตรภาคี กับรัฐบาลราชอาณาจักรภูฏานและรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของสถาบันให้บริการอนามัยเจริญพันธุ์สำหรับแม่และเด็ก(ภูฏาน) และโครงการสนับสนุนการศึกษาการผดุงครรภ์ระดับประเทศ (สปป. ลาว) โดยโครงการดังกล่าวทำให้เกิดผลลัพธ์เชิงบวกในการปรับปรุงคุณภาพของเจ้าหน้าที่ให้บริการด้านอนามัยและสุขภาพแม่และเด็กในสองประเทศนี้อย่างเห็นได้ชัด

 

รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์มูลค่าทางสังคมและเศรษฐกิจของทรัพยากรและประสบการณ์ต่าง ๆ ของประเทศไทยจากข้อริเริ่มของคู่ร่วมมือต่าง ๆ ภายใต้โครงการความร่วมมือไตรภาคีภายใต้ความร่วมมือใต้-ใต้และไตรภาคี (South-South and Trilateral Cooperation-SSTC) เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตของมารดาในภูฏานและ สปป. ลาว ตามเป้าหมายที่ 3 ของการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG 3) ที่มุ่งให้ประชากรทุกคนทุกวัยมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

ผลตอบแทนทางสังคม (SROI-Social Return on Investment)

การวิเคราะห์เป็นไปตามหลักการและวิธีตามกรอบการศึกษา SROI ตามโครงสร้างที่ถูกวางไว้เพื่อให้ครอบคลุมทุกประเด็นที่เกี่ยวข้อง และใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายเพื่อทําการศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินโครงการนี้ นอกจากนี้ ยังได้ใช้ค่าผลตอบแทนทางการเงินในการวัดผลทางสังคมและเศรษฐกิจ โดยทําการสืบค้นและประเมินความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากหลายภาคส่วนและนําข้อมูลเหล่านี้มาประเมินเป็นอัตราส่วนทางเศรษฐศาสตร์ที่ง่ายต่อการเข้าใจเพื่อแสดงให้เห็นคุณค่าของโครงการนี้

SROI เป็นอัตราส่วนที่ให้ข้อมูลเชิงลึกว่า มูลค่าการลงทุนแต่ละดอลลาร์สหรัฐที่ลงทุนไปในโครงการนั้นได้สร้างคุณค่าทางสังคมเป็นจํา นวนเท่าไร โดยประยุกต์ใช้วิธีทางเศรษฐศาสตร์เพื่อคํา นวณอัตราส่วนจากการประมาณมูลค่าปัจจุบันทั้งหมดของต้นทุนและผลประโยชน์ต่าง ๆ พร้อมกับอัตราคิดลด ซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ที่แสดงถึงมูลค่าที่ลดลงโดยประมาณต่อปี

 

แชร์รายงานนี้ด้วย QR Code: