UNFPA: Delivering a world where every pregnancy is wanted,
every childbirth is safe and every young person's potential fulfilled.

Stay Connected

News

วันประชากรโลก พ.ศ. 2560 การวางแผนครอบครัว คือ การสร้างพลังแก่ประชาชนและการพัฒนาประเทศ

11 July 2017

สาส์นวันประชากรโลก พ.ศ. 2560 การวางแผนครอบครัว คือ การสร้างพลังแก่ประชาชนและการพัฒนาประเทศ

สาส์นวันประชากรโลก พ.ศ. 2560 การวางแผนครอบครัว คือ การสร้างพลังแก่ประชาชนและการพัฒนาประเทศ

World Population Day 2017 - Family Planning: Empowering People, Developing Nations

11 July 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์ วันประชากรโลก 2560 สตรีไม่ควรเสียชีวิตจากการคลอด ทารกทุกคนต้องเกิดรอดและเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ

สตรีไม่ควรเสียชีวิตจากการคลอด ทารกทุกคนต้องเกิดรอดและเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ เราจำเป็นต้องเร่งการลงทุนเรื่องการวางแผนครอบครัว การดูแลสุขภาพมารดาและทารกแรกเกิด เพราะ การวางแผนครอบครัว คือ คือ การสร้างพลังแก่ประชาชนและการพัฒนาประเทศ   วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 –

5 June 2017

UNFPA เสียใจต่อการจากไปของผู้อำนวยการบริหาร

ณ อาคารสหประชาชาติ – UNFPA กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติขอประกาศด้วยความเสียใจอย่างสุดซึ้งว่า ดร. บาบาทุนเด โอโซทิเมฮิน ผู้อำนวยการบริหารได้เสียชีวิตอย่างกะทันหันเมื่อคืนวานนี้ (4 มิ.ย. 2560) ณ ที่พักของท่าน โดยท่านมีอายุ 68 ปี คณะผู้บริหารของ UNFPA กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ ได้แถลงว่า “

Publications

สิทธิทางเพศของเยาวชน...
เรื่องเล่าจากโครงการสร้างความรู้สุขภาวะทางเพศให้วัยรุ่นและการช่วยเหลือแม่วัยใส
Training Manual: Basic Counseling for Male Participation in Maternal Health.

Videos

Social Updates