You are here

State of World Population report (link) by UNFPA this year highlight the issue 'Against my will: defying the practices that harm women and girls and undermine equality'. Harm is discrimination today and a trauma for a lifetime. Harmful practices against girls cause profound and lasting trauma, robbing them of their right to reach their potential in life. Harmful practices, such as child marriage and female genital mutilation, are inflicted on girls by their families and propped up by discrimination and community norms.

RESPECT. PROTECT. FULFIL. Three words that can bring real change and real results for women and girls

สถานการณ์ประชากรโลกปี 2563 (ลิ้งค์) เน้นการยุติ การปฏิบัติที่เป็นอันตรายต่อเด็กผู้หญิงซึ่งก่อให้เกิดการบาดเจ็บที่ลึกซึ้งและยาวนาน เป็นการปล้นสิทธิในการเข้าถึงศักยภาพในชีวิต การปฏิบัติที่เป็นอันตรายเช่น การแต่งงานหรือการอยู่กินกันของเด็กต่ำกว่า 18 ปี การขลิบอวัยวะเพศหญิง เป็นสิ่งที่กระทำโดยครอบครัวของพวกเธอและถูกสร้างขึ้นมาจากการเลือกปฏิบัติและบรรทัดฐานของชุมชน

สามสิ่งที่สามารถนำการเปลี่ยนแปลงและผลลัพธ์ที่แท้จริงสำหรับผู้หญิงและเด็กผู้หญิง คือ การเคารพ การปกป้องและการรักษาคำมั่นสัญญา