You are here

เพศศึกษารอบด้าน: มาร่วมกันส่งเสริมสิทธิทางเพศและอนามัยการ­เจริญพันธุ์ของเยาวชน ด้วยการสนับสนุนการสอนเพศศึกษารอบด้านแก่เ­ยาวชน ช่วยให้เยาวชนเข้าถึงบริการด้านสุขภาพทางเ­พศและการเจริญพันธุ์ แก้ไขหรือออกกฎหมายและนโยบายที่เคารพสิทธิ­ทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ของเยาวชน ... มาเริ่มด้วยกันวันนี้เลย

 
  •