You are here

เสียงจากสังคม: ความเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม "ท้องในวัยรุ่น" ในเรื่องการจัดให้มีบริการคุมกำเนิดที่สะด­วก รวดเร็ว และเข้าถึงง่ายสำหรับวัยรุ่นว่าควรจัดไว้ท­ี่ไหน เพราะอะไร

การประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศ "ท้องในวัยรุ่น" จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 - 10 กันยายน 2557 ที่ อิมแพคฟอรัม เมืองทองธานี