บันทึกการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อส่งเสริมและใช้ประโยชน์จากงานวิจัยในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559

บันทึกรายงานจัดการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อส่งเสริมและใช้ประโยชน์จากงานวิจัยในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559

No. of pages: 18

Publication date: October 2017

Author: ๊์UNFPA Thailand

Publisher: UNFPA Thailand

ประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อส่งเสริมและใช้ประโยชน์จากงานวิจัยในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 โดย UNFPA Thailand และ กรมอนามัย         ประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อส่งเสริมและใช้ประโยชน์จากงานวิจัยในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 โดย UNFPA Thailand และ กรมอนามัย

กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) ร่วมกับสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย ได้จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อส่งเสริมและใช้ประโยชน์จากงานวิจัยในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559  ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2560 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 50 ท่าน ซึ่งเป็นผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สถาบันวิจัยและสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาคประชาสังคมที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพ.ร.บ.ฯ องค์การสหประชาชาติ และแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย

ผู้เข้าร่วมประชุมได้เรียนรู้เกี่ยวกับงานวิจัยในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นตั้งที่มีการตีพิมพ์ตั้งแต่ปี 2543 จนถึงปัจจุบัน และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และบทเรียนด้านการใช้งานวิจัยในการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จในการลดอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นลงครึ่งหนึ่งในช่วงสิบปีของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ค.ศ. 2000-2010

นอกจากนั้น ผู้เข้าร่วมประชุมยังได้ร่วมกันระดมสมองและกำหนดโจทย์วิจัยเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 โดยมีทั้งโจทย์งานวิจัยที่สะท้อนภาพรวมทุกยุทธศาสตร์ และโจทย์งานวิจัยที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ย่อยทั้งห้า อีกทั้งยังได้ร่วมกันจัดลำดับความสำคัญของงานวิจัยเป็นระยะสามปี ห้าปี และสิบปีตามลำดับ 

ติดตามอ่านบันทึกรายงานจัดการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อส่งเสริมและใช้ประโยชน์จากงานวิจัยในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ได้ ที่นี่

รายชื่อผู้เข้าร่วประชุม