“เยาวชนพิการ แต่เพศไม่พิการ: เสียงที่ไม่เคยถูกได้ยิน”

24 ธันวาคม 2018

Bangkok

“เยาวชนพิการ แต่เพศไม่พิการ: เสียงที่ไม่เคยถูกได้ยิน”

กำหนดการ

“เยาวชนพิการ แต่เพศไม่พิการ: เสียงที่ไม่เคยถูกได้ยิน”

วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลำ 09.00-12.00 น.

ณ ห้องประชุมพัชราวดี 2-3 ชั้น 11 โรงแรม ปรินซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ

 

 

09.30 น.

ลงทะเบียน

10.00-10.10 น.

กล่าวเปิด โดย อ.มณฑียร บุญตัน ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตคนพิการประเทศไทย

10.10-10.20 น.

สรุปสถานการณ์เรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ของเยาวชนพิการ

10.20-10.40 น.

นำเสนอ “สถานการณ์การใช้นโยบายในประเด็นสิทธิทางเพศ และอนามัย เจริญพันธุ์ของเด็กและเยาวชนพิการ”

 

โดย พญ.วัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

10.40-11.10 น.

เสวนา “เยาวชนพิการ แต่เพศไม่พิการ : เสียงที่ไม่เคยถูกได้ยิน”

ผู้เข้าร่วมเสวนา

  1. นางสาวกมลชนก บุญเกตุวัฒนากุล ประธานชมรมเยาวชนตาบอดไทย
  2. นายวิทวัส แว่นแก้ว เยาวชนพิการทางการได้ยินและการสื่อความหมาย
  3. นางสาวอธิษฐาน สืบกระพันธ์ เยาวชนพิการทางการเคลื่อนไหว

11.10-12.00 น.

เปิดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนประเด็นจากผู้เข้าร่วม

 

พิธกรดำเนินการประชุม ดร.สุนันทา ขลิบทอง

ติดต่อยืนยันเข้าร่วมงานที่ กลุวดี สุมาลย์นพ 08 1917 5602

แผนที่ โรงแรม ปรินซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ

DOCUMENTS