Publications

New Releases

การประชุมเพื่อระดมสมองเพื่อจัดทำรายงานประชากรไทย พ.ศ. 2561: การลงทุนกับเยาวชน

Full review

I D-Sign: Advocacy Training Manual on Sexuality, Gender, and Human Rights for Young People

คู่มือพัฒนาเยาวชน สู่การเป็นผู้พิทักษ์สิทธิทางเพศวัยรุ่น
เพื่อการกำกับติดตามการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

Full review
บันทึกรายงานจัดการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อส่งเสริมและใช้ประโยชน์จากงานวิจัยในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559

การประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อส่งเสริมและใช้ประโยชน์จากงานวิจัยในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 

Full review

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีคืนข้อมูลการถอดบทเรียนและพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนกลุ่มเปราะบาง

เมื่อวันที่ 21-22 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ 2 โรงแรม ที เค พาเลซ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว (สำนัก 4) โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีคืนข้อมูลการถอดบทเรียนและพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนกลุ่มเปราะบาง เพื่อเตรียมฟัง ‘เสียงเล็ก ๆ จากเด็กถูกเท’ พาเด็กและเยาวชนให้หลุดพ้นภาวะเปราะบาง ในวันที่ 18 กันยายน 2560 นี้

ติดตามอ่าน อินโฟกราฟิกเพื่อแสดงให้เห็น  ‘เสียงเล็ก ๆ จากเด็กถูกเท’ ได้ที่นี่ 

Full review

รายงานการทบทวนเชิงกลยุทธ์และข้อเสนอแนะต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นภายใต้พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยการประยุกต์ใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์และประสบการณ์จากประเทศอังกฤษ

Full review

บันทึกการประชุมความร่วมมือทางวิชาการแบ่งตามเนื้อหาของแต่ละยุทธศาสตร์และร่างข้อเสนอแนะกลยุทธ์หลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2560-2569

Full review

สิทธิทางเพศของเยาวชน โครงการพัฒนาแนวทางส่งเสริมศักยภาพผู้แทนเยาวชนเพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

Full review

อินโฟกราฟฟิคสรุปสาระสำคัญรายงานสถานการณ์ประชากรไทย พ.ศ. 2558 โฉมหน้าครอบครัวไทยยุคเกิดน้อย อายุยืน 

Full review

เมื่อ 2,400 ปีมาแล้ว มหากาพย์มหาภารตะของอินเดียได้กล่าวถึงการมีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรส ความสัมพันธ์ทาง
เพศแบบชั่วคราว และความพึงพอใจทางเพศของสตรี ซึ่งล้วนให้ค�

าสอนเรื่องเพศสัมพันธ์นานัปการแก่คนหนุ่มสาวในยุคนั้น

Full review

หน้า