การจัดงาน

Main events calendar

Past Events

31 พฤษภาคม 2019 - 31 พฤษภาคม 2019

Bangkok

สัมมนา “ครอบครัวไทยยุคเกิดน้อยอายุยืน: ทางเลือกและข้อท้าทาย”

 

กำหนดการสัมมนาประจำปี

ภายใต้กรอบประเด็นวิจัยเชิงยุทธศำสตร์ที่ 9 (Strategic Research Issue: SRI9)

“การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร”

ประเด็นการสัมมนา

รายละเอียด

หน้า