คุณอยู่ที่นี่

Main events calendar

Past Events
สื่อออนไลน์ ชุด “My Body, My Right, My Choice”

11 กุมภาพันธ์ 2020 - 4 กุมภาพันธ์ 2020

Bangkok

29 พฤศจิกายน 2019 - 29 พฤศจิกายน 2019

Bangkok

8 พฤศจิกายน 2019 - 8 พฤศจิกายน 2019

Bangkok

เสวนาเรื่องความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับคนรุ่นใหม่

การเสวนาเรื่องความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับคนรุ่นใหม่

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น.

ณ ห้องประชุม M4@M23 โรงแรม Centara Grand ถนนพระราม 1

กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติหรือ United Nations Population Fund (UNFPA) เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการในประเทศไทยมาเป็นเวลาเกือบ 50 ปี โดยมีพันธกิจหลักคือการพัฒนาประชากรและการสนับสนุนสิทธิสุขภาวะทางเพศของเยาวชนและประชากรกลุ่มต่าง ๆ

รายละเอียด

หน้า